25.1.2018

Henkilörekisteri - Lentoliikenne - Poliisi

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ym.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa, laiksi lentoliikenteen matkustajatietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisin rikoksiin liittyviä syytetoimia koskevan direktiivin täytäntöön-panosta, sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Oikeuskansleri totesi otsikon lausunnossaan esitetyn sääntelyn olevan perusteltua ja vastaavan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) 2016/680 asettamia vaatimuksia. Lausunnossa kiinnitettiin kuitenkin huomiota siihen, että ehdotusten viimeistelyssä ja myös käytännön ohjeistuksessa ja neuvonnassa sekä rekisteröidyille ja kansalaisille yleensä annettavissa tiedoissa on tarpeen huolehtia lainsäädäntökokonaisuuden ymmärrettävyydestä ja johdonmukaisuudesta; käytännön poliisitoiminnassa ja kansalaisille olisi oltava selvää, mitä lakia kulloinkin sovelletaan ja koko lainsäädäntökokonaisuuden tulisi perustua mahdollisimman johdonmukaisille periaatteille. Ohjeistuksen ohella tulee myös varmistaa edelleen hyvien tietosuojakäytäntöjen toteutuminen ja niiden valvonta poliisin sisäisessä laillisuusvalvonnassa.

Esitetyllä lainsäädännöllä osin lisättäisiin poliisin oikeutta käsitellä henkilötietoja, esimerkiksi esitetty lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 2 luvun 7 §:n 2 momentti laajentaisi merkittävästi poliisin oikeuksia käsitellä yksittäiseen tehtävään liittymättömiä henkilötietoja. Tämä oli lainsäädännön näkökulmasta uusi yksityiselämän suojan ja henkilötietojen suojan rajoitus ja tuli perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden mukaisilla perusteilla perustella myös säätämisjärjestysperusteluissa, joita oli tarpeen tältä osin täydentää. Säätämisjärjestysperusteluiden osalta oli muutenkin tarkistettava, että kaikista uusista käsittelyn perusteista ja poliisin henkilötietojen käsittelyoikeuksien laajennuksista oli säätämisjärjestysperusteluissa kokoava tarkastelu.

Oikeuskansleri piti selvänä, että koska lausuttavana oleva esitys sisälsi etenkin perustuslaissa turvatun yksityiselämän suojan kannalta merkityksellisiä asioita ja osa säätämisjärjestystä koskevista kysymyksistä oli tulkinnanvaraisia, oli perusteltua, että esityksestä pyydetään sen eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunnan lausunto.

Asianmukaisten oikeudellisten perusteiden luomista väkivallan tai muun rikoksen uhan alla olevien rekisteröinnille poliisin tietojärjestelmiin oikeuskansleri piti hyvänä. Tältä osin oli vielä kiinnitettävä erityistä huomiota uhria koskevien tietojen käyttötarkoitussidonnaisuuteen ja suojaamiseen sekä oikeusturvakeinoihin, jotta rekisteröinti tällä perusteella ei muodostuisi yksilön asemaa lisää heikentäväksi.

Oikeuskansleri piti esitetyn lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa suojelupoliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan luvun soveltamisalaa epäselvänä ja esitti luvun soveltamisalan täsmentämistä tarkoittamaan vain suojelupoliisin erityistehtävän mukaisten henkilötietojen käsittelyä tai että luvussa vaihtoehtoisesti säädettäisiin sovellettavasta lainsäädännöstä ja menettelyistä kun suojelupoliisi käsittelee muita henkilötietoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.