16.1.2018

Direktiivi - Oleskelulupa - Ulkomaalainen

Tutkijoiden, opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja au pairien maahantulo

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena on panna Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/801/EU) koskien tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvaa kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä.  Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi direktiivin pakottavista osioista eli tutkijoista opiskelijoista, työsuhteisista harjoittelijoista ja Euroopan unionin vapaaehtoisohjelmien puitteissa vapaaehtoistoimintaa suorittavien kolmansien maiden kansalaisten maahantulosta, maassa oleskelusta ja  oikeuksista. 

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota siihen, että lakiesityksen mukaan nykyistä ulkomaalaislakia vastaavasti Maahanmuuttovirastolla olisi oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos hallinto-oikeus on kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen tai muuttanut sitä.  Oikeuskansleri viittasi siihen, että perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan todennut suhtautuvansa pidättyvästi erityissäännöksiin viranomaisen yleisestä muutoksenhakuoikeudesta.  Oikeuskansleri totesi, että uudessa laissa on tarpeen esittää perustuslakivaliokunnan käytännön mukaiset perustelut ja sisällyttää ne myös säätämisjärjestysperusteluihin.  Säätämisjärjestysperusteluita olisi perusteltua tarkentaa muutenkin siten, että niistä saa oikean kuvan esityksen liittymisestä perustuslakiin ja perusoikeuksien toteutumiseen. Oikeusturvaratkaisujen perustuslainmukaisuus uusien säännösten osalta olisi myös syytä todeta.

Au pair -sijoituksen perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta ehdotettiin säädettäväksi osana ulkomaalaislakia. Tältä osin kyse ei ollut direktiivin täytäntöönpanosta. Au paireja koskevassa lainsäädännössä oli osittain käytetty epäselvää ja monitulkintaista terminologiaa. Oikeuskansleri kiinnitti tästä syystä lausunnossaan huomiota myös lainsäädännön selkeyteen ja käytännön sovellettavuuteen.  Koska au  pairit ovat haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joita kansainvälisesti koskee myös palkattoman työn ja jopa ihmiskaupan riski,  tulisi heitä koskevan lainsäädännön perusteluissa vähintään tuoda korostuneemmin esiin 30 viikkotyötunnin enimmäismäärä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.