12.12.2016

Aluehallintovirasto - Kantelu - Perusteleminen

Aluehallintoviraston kanteluratkaisun perustelut puutteelliset

Kantelija arvosteli aluehallintoviraston hänen kanteluunsa antamaa ratkaisua. Kantelija oli kannellut aluehallintovirastoon siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ei ollut vastannut hänen sähköpostitse esittämäänsä tiedusteluun. Aluehallintovirasto ei ratkaisunsa mukaan hallintolain 53 b §:n nojalla pitänyt tarpeellisena ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin. Aluehallintoviraston ratkaisussa todettiin, että aluehallintovirasto ei pitänyt tarkoituksenmukaisena selvittää, missä ajassa kantelijan yksittäisiin yhteydenottoihin oli vastattu, ja että aluehallintovirasto oli aiemmissa päätöksissään jo antanut kuntayhtymälle yleistä ohjausta yhteydenottoihin vastaamisesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan kantelumenettelyn tarkoituksena on, että viranomaisen tai virkamiehen menettelyyn tyytymätön voi saattaa asian valvovan viranomaisen tutkittavaksi epäillessään menettelyssä virheellisyyttä tai lainvastaisuutta. Kysymys on viranomaistoiminnan valvonnasta ja hallinnon oikeussuojajärjestelmästä. Kanteluratkaisusta kantelija saa tietoa asiansa käsittelystä ja valvovan viranomaisen arvion menettelyn lainmukaisuudesta. Ratkaisun perustelut vaikuttavat siihen, miten luotettavaksi kantelija kokee sekä valvovan että valvottavan viranomaisen toiminnan.

Aluehallintovirasto ei ollut katsonut kyseisessä kanteluasiassa olevan aihetta toimenpiteisiin, joten kanteluratkaisun niukkoja perusteluja saattoi perustella hallintolain 53 b §:n 4 momentin hallituksen esityksen perusteluista ilmenevällä tarkoituksella ja hallintokantelun käsittelyä koskevan sääntelyn yleisellä tavoitteella. Hallituksen esityksessä on kuitenkin todettu, että kanteluratkaisussa tulee todeta ratkaisun perusteet silloinkin, kun kantelu ei aiheuta toimenpiteitä. Vaikkakin ratkaisun perusteluissa on viitattu aluehallintoviraston samasta asiasta aiemmin antamiin ratkaisuihin, niukat perustelut ovat olleet omiaan aiheuttamaan kantelijassa epätietoisuutta aluehallintoviraston kannasta ja toiminnasta asiassa. Ratkaisun tarkempi perusteleminen olisi voinut vähentää tarvetta päätöksen jälkeiseen kirjeenvaihtoon ja myös jatkokanteluun. Tarkempi perusteleminen olisi päätöksen mukaan voinut tapahtua toteamalla kuntayhtymälle tiedoksi lähetetyssä ratkaisussa nimenomaisesti, että viranomaisille lähetettyihin asiallisiin tiedusteluihin ja yhteydenottoihin on vastattava ilman aiheetonta viivytystä, sekä selostamalla yksityiskohtaisemmin kuntayhtymälle aiemmissa päätöksissä annettua yleistä ohjausta yhteydenottoihin vastaamisesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi aluehallintoviraston tietoon näkemyksensä, jonka mukaan kantelussa tarkoitetun aluehallintoviraston ratkaisun niukat perustelut eivät olleet täysin täyttäneet hallintolain 53 b §:n 4 momentin ja 45 §:n vaatimusta päätöksen perustelemisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.