04.11.2016

Maakuntahallinto - Sosiaalipalvelut - Terveydenhuolto

Sote- ja maakuntauudistus

Oikeuskansleri antoi lausunnon maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta (sote- ja maakuntauudistus). Esityksessä ehdotettiin maakuntahallinnon perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtämistä kunnilta maakuntien vastuulle. Maakunnilla olisi itsehallinto alueellaan.

Esitysluonnoksesta kävi ilmi, että asiakkaan valinnanvapaudesta yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä oli valmistella erillinen hallituksen esitys. Valinnanvapautta koskevalla lainsäädännöllä näytti olevan olennainen vaikutus eräisiin sote- ja maakuntauudistuksen keskeisiin periaatteisiin, ja uudistuksen sisältö oli tähän liittyviltä osiltaan alustava. Oikeuskansleri piti välttämättömänä, että lausunnonantajille annettaisiin riittävä kokonaiskuva sote- ja maakuntauudistuksesta silloin, kun valinnanvapautta koskevasta lainsäädännöstä pyydettäisiin lausuntoja. Lisäksi kokonaiskuvan tuli olla eduskunnan käytettävissä sen aloittaessa sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyn.

Sote- ja maakuntauudistuksessa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen oli tarkoitus erottaa toisistaan siten, että maakunnalla olisi järjestämisvastuu ja että palvelut tuottaisi eri viranomainen, maakunnan palvelulaitos. Luonnoksessa maakunnan ja palvelulaitoksen suhde tunnistettiin ongelmalliseksi kansanvaltaisuuden toteutumisen kannalta. Maakunnan organisaatioon kuuluisivat myös maakunnan ja sen palvelulaitoksen tytäryhteisöt sekä yhteisöt, joissa tytäryhteisöt käyttäisivät määräysvaltaa. Maakunnan organisaatio voisi siten muodostua hyvinkin jakautuneeksi ja monitasoiseksi. Oikeuskansleri katsoi, että kansanvaltaisuuden toteutumista oli tarpeen jatkossa arvioida maakunnan koko organisaation näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaisi esitysluonnoksen mukaan maakunta itse tai yhdessä muiden maakuntien kanssa, maakunnan omistama yhteisö tai maakunnan tekemän sopimuksen perusteella yksityinen palvelujen tuottaja. Perustuslaissa jokaiselle turvattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen katsotaan yleensä kuuluvan julkisten hallintotehtävien piiriin. Julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa hallinnon ulkopuolisille tahoille vain perustuslaissa säädetyin edellytyksin. Valinnanvapautta koskevan lainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi luonnoksessa ei vielä ollut tietoja hallinnon ulkopuolelle siirrettävistä tehtävistä, eikä siirtämisen suhdetta perustuslakiin ollut vielä arvioitu. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirron perustuslainmukaisuus tulisi arvioida jo sote- ja maakuntauudistusta koskevassa hallituksen esityksessä.

Esitysluonnoksen mukaan esityksestä olisi perusteltua pyytää eduskunnassa perustuslakivaliokunnan lausunto. Oikeuskanslerin mukaan tämä lausuma oli tarpeen säilyttää esityksessä, vaikka esityksen valtiosääntöoikeudellista arviointia täydennettäisiin jatkovalmistelussa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.