25.10.2016

Asiakirjapyyntö - Huolellisuus - Hyvä hallinto - Sosiaalivakuutus - Vastaus

Kansaneläkelaitoksen menettely

Kantelija oli toiminut hammaslääkärinä yrityksessä, jonka toiminnan Valvira oli keskeyttänyt. Kantelija oli kuitenkin jatkanut yrityksen lomakkeiden ja laskutusosoitteen käyttämistä, joten hänen suorakorvausmenettelyyn liittyvä tilityshakemuksensa oli Kansaneläkelaitoksen terveysosaston antaman ohjeistuksen mukaisesti hylätty, koska yrityksellä ei enää ollut lupaa terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen (sairausvakuutuslaki 3 luku 3 §). Tilitystä ratkaistaessa oli kuitenkin kolmeen päätökseen jäänyt virheellisesti sairausvakuutuslain 3 luvun 2 §:ään viittaava perustelu, jonka mukaan hammaslääkäripalkkiota ei korvata, koska hammaslääkärillä ei ole ollut oikeutta harjoittaa ammattia laillistettuna hammaslääkärinä Suomessa hoidon antamisen ajankohtana. Kantelijan valituksen jälkeen päätökset oli oikaistu ja oikaistut päätökset oli toimitettu potilaille ja kantelijalle.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan päätöksissä ollut virhe oli ollut omiaan aiheuttamaan haittaa kantelijan ammatinharjoittamiselle, vaikkakin se oli pian kantelijan valituksen jälkeen oikaistu. Apulaisoikeuskansleri totesi käsityksenään, että Kansaneläkelaitoksessa ei ollut toimittu riittävän huolellisesti käsiteltäessä kantelijan tilityshakemusta.

Kantelija oli toimittanut Kansaneläkelaitokselle kolme julkisuuslain mukaista tietopyyntöä asiaan liittyen. Kantelijan asiakirjapyyntöihin oli annettu yhteinen valituskelpoinen päätös, mutta päätös oli annettu yli kuukauden kuluttua ensimmäisen asiakirjapyynnön saapumisesta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että asiaa ei ollut tältä osin käsitelty julkisuuslain 14 §:n 4 momentissa säädetyssä määräajassa.

Kantelijan asiamiehen tiedusteluun ensimmäisen tietopyynnön käsittelytilanteesta ei ollut vastattu. Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että viranomaiselle esitettyyn sen toimialaan ja tehtäviin liittyvään asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun on vastattava ilman aiheetonta viivytystä. Kantelijan asiamies oli esittänyt sisällöltään yksilöidyn ja selkeän tiedustelun. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hallintolain 23 §:n ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Kansaneläkelaitoksen olisi tullut vastata tiedusteluun.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten mukaiseen menettelyyn, tiedusteluihin vastaamiseen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.