26.04.2016

Asiakirjajulkisuus - Asiakirjapyyntö - Hyvä hallinto - Julkisuuslaki - Muutoksenhaku

Asiakirjan osittainen salassapito

Valtioneuvoston kanslia oli asiakirjapyynnön johdosta antanut pyydetyn asiakirjan osittain mustattuna. Kantelija pyysi oikeuskansleria selvittämään, oliko valtioneuvoston kanslia toiminut lakien ja hyvän hallinnon mukaisesti, kun se oli salannut pyydetyn asiakirjan melko laajasti. Kantelijan mukaan valtioneuvoston kanslia oli toimittanut julkisuuteen version, jonka mustattujen kohtien lukeminen oli onnistunut pienellä vaivalla.

Asiassa valtioneuvoston kanslia oli luovuttanut asiakirjan asiakirjapyynnön mukaisesti siltä osin kuin se oli julkinen, mutta hylännyt asiakirjapyynnön siltä osin kuin asiakirja sisälsi valtioneuvoston kanslian käsityksen mukaan salassa pidettäviä tietoja. Asiakirjan toimittamisen yhteydessä ei ilmoitettu syytä, miksi asiakirjapyyntö oli osittain hylätty eikä annettu tietoa siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Asiassa ei ilmennyt, että kantelun kohteena olevan asiakirjapyynnön osalta olisi sittemmin pyydetty asian siirtämistä viranomaisen ratkaistavaksi eikä että asiassa olisi annettu muutoksenhakukelpoista päätöstä.

Oikeuskansleri totesi, että oikeus saada perusteltu päätös ja hakea päätökseen muutosta ovat hyvän hallinnon keskeisiä oikeusturvatakeita. Oikeus joko saada pyydetty asiakirja tai saada asiassa muutoksenhakukelpoinen päätös on ehdoton eikä viranomaisella ole tästä syystä menettelyn suhteen harkintavaltaa. Julkisuuslain mukaan asiakirjan pyytäjälle on aina ilmoitettava kieltäytymisen syy ja annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Oikeuskansleri korosti, että velvollisuus koskee myös tilanteita, joissa asiakirjapyyntö on osittain hylätty. Asiakirjan pyytäjällä on siten laissa turvattu oikeus halutessaan saada perusteltu muutoksenhakukelpoinen päätös siitä, miksi pyydettyä asiakirjaa tai sen osaa ei anneta.

Oikeuskansleri totesi, ettei oikeuskansleri ole muutoksenhakuviranomainen eikä hänen tehtävänään laillisuusvalvojana ole arvioida asiakirjaan ja sen osien salassapitoon liittyviä aineellisoikeudellisia kysymyksiä. Sen jälkeen, kun asiakirjan tai sen osan antamisesta kieltäytymisestä on tehty muutoksenhakukelpoinen päätös, tuomioistuimen toimivaltaan kuuluu arvioida päätöksen lainmukaisuus.

Oikeuskansleri kiinnitti valtioneuvoston kanslian huomiota julkisuuslain 14 §:n 3 momentissa säädettyihin velvoitteisiin ilmoittaa asiakirjan pyytäjälle kieltäytymisen syy, antaa asiakirjan pyytäjälle tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, ja antaa asiakirjapyyntöön tarvittaessa valituskelpoinen päätös. Lisäksi oikeuskansleri kiinnitti huomiota velvollisuuteen huolehtia osana hyvää tiedonhallintatapaa siitä, että viranomaisen palveluksessa olevilla on julkisuuslain 18 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti tarvittavat tiedot kohdassa mainituista asioista kuten asiakirjan antamisessa ja suojaamisessa noudatettavista menettelyistä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.