22.04.2016

Hallintopäätös - Muutoksenhaku - Tiedoksianto

Hallintopäätösten tiedoksiantaminen

Kaupungin sosiaalitoimen viranhaltijan 12.9.2014 tekemään päätökseen liitetyn erillisen tiedoksiantotodistuksen mukaan päätös oli postitettu samana päivänä. Koska tiedoksiantotodistuksen tulostuspäivä oli 18.9.2014, kantelija kysyi kantelussaan oikeuskanslerille, kuinka päätös on voitu lähettää ennen tiedoksiantotodistuksen tulostusta. Toisesta samana päivänä tehdystä päätöksestä asiakas ei saanut minkäänlaista tiedoksianto-/postitusmerkintää.

Kaupungin selvityksen mukaan kyseiset päätökset oli tosiasiallisesti postitettu vasta 19.9.2014. Kaupungin asiakastietojärjestelmään kirjattujen päätösten tiedoksiantotietojen ja tosiasiallisten postituspäivämäärien välillä oli kanteluasiakirjoista tarkemmin ilmeneviä ristiriitaisuuksia.

Saman kaupungin sosiaalitoimen toista asiakasta koskevan 2.2.2015 tehdyn, mutta 10.2.2015 allekirjoitetun päätöksen postituspäiväksi oli tiedoksiantotodistukseen merkitty 3.2.2015. Oikea postituspäivä oli kuitenkin 11.2.2015. Kun päätöksen tiedoksiannon ja allekirjoitetun päivämäärien ristiriitaisuus huomattiin, asiassa tehtiin uusi päätös.

Viranhaltijan päätös voidaan sosiaalihuoltolain mukaan saattaa lautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan, jollei muuta näytetä, tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että koska 7 päivän laskennallinen tiedoksisaantiaika lasketaan postituspäivästä ja 14 päivän muutoksenhakuaika puolestaan tiedoksisaantipäivästä, viranomaisen asiakastietojärjestelmään merkitty oikea tieto postituspäivästä on olennainen edellytys perustuslain 21 §:ssä taatun muutoksenhakuoikeuden toteutumiseksi. Päätökset on myös postitettava järjestelmään merkittynä postituspäivänä tai viipymättä sen jälkeen siten, että päätöksen vastaanottaja saa postin kulku huomioon ottaen päätöksestä tiedon viimeistään 7. päivänä sen postittamisesta. Asiakkaalla on oikeus luottaa hänelle ilmoitettuun postitusajankohtaan. Kantelija oli siten hänelle annettujen erheellisten tietojen johdosta voinut erehtyä käytettävissään olevasta oikaisuvaatimusajasta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota velvollisuuteen turvata hallinnon asiakkaiden muutoksenhakuoikeuden toteutuminen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.