11.04.2016

Hyvä hallinto - Perusteleminen - Rakennuslupa

Vähäistä poikkeamista koskeva rakennuslupapäätös tulee perustella

Asunto-osakeyhtiölle oli kaupungin rakennusvalvontajohtajan viranhaltijapäätöksellä myönnetty rakennuslupa hissien rakentamiseksi. Rakennuslupaan sisältyi poikkeus porrashuoneen uloskäytävän leveyttä koskevasta Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuutta koskevasta ohjeesta. Poikkeamisen perusteet eivät käyneet ilmi päätöksestä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hallintopäätöksen perusteleminen on eräs viranomaiselle kuuluvista hyvän hallinnon keskeisimmistä vaatimuksista. Perustelujen esittämättä jättäminen on mahdollista vain laissa säädetyissä poikkeustapauksissa. Myös rakennuslupaa koskevat päätökset on pääsääntöisesti aina perusteltava ilmoittamalla, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainittava sovelletut säännökset. Luvan myöntäminen vaikuttaa myös muiden kuin luvansaajan oikeuksiin ja intresseihin, ja myös muilla tahoilla kuin luvansaajalla itsellään on usein muutoksenhakuoikeus asiassa.

Rakennusluvan yhteydessä ratkaistavan vähäisen poikkeamisen myöntäminen sisältää tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jolloin päätöksen perustelemista ei yleensä voida pitää tarpeettomana. Tarkoituksenmukaisuusharkintaa rajaavat yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet, joiden vastainen menettely saattaa olla harkintavallan väärinkäyttöä. Viranomaisen toiminnan objektiivisuuden ja tasapuolisuuden vaatimusten voidaan katsoa edellyttävän, että myös ulkopuolisen on voitava tarkastella päätöksenteon perusteita ja tehdä päätelmiä viranomaisen vallitsevista käytännöistä ja tulkinnoista. Hallinnon läpinäkyvyys voi myös lisätä viranomaistoimintaa kohtaan tunnettavaa luottamusta ja uskottavuutta.

Kaupungin rakennusvalvontajohtajan ja rakennuslautakunnan huomiota kiinnitettiin päätöksen perustelemista koskeviin näkökohtiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.