22.12.2010

Kuuleminen - Määräaika - Huolellisuus

Määräajan asettaminen asiaosaisen autoveroasiassa kuulemisessa ja viranomaiselle saapuneen asiakirjan käsitteleminen

Kantelija arvosteli sitä, että tulli oli jättänyt hänelle autoveroasiassa liian lyhyen ajan vastineen antamiseen. Hallintolaissa tai autoverolaissa ei ole säännöstä asianosaisen selvityksen esittämiseen asetettavan määräajan pituudesta oikaisuvaatimusmenettelyssä. Hallintolain perusteella määräajasta päättäminen on viranomaisen harkinnassa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että tulli oli menetellyt sinänsä harkintavaltansa rajoissa ja siten lain mukaisesti asettaessaan kuulemisen määräajaksi 14 päivää, kun otettiin huomioon, että määräaikaa oli mahdollista tarvittaessa pidentää. Hän katsoi kuitenkin, että tässä yksittäistapauksessa kantelijan kuulemiselle varattu määräaika oli tosiasiallisesti ollut liian lyhyt, kun otettiin huomioon, että joulunpyhät olivat sijoittuneet tälle ajanjaksolle.

Toisessa asiassa kantelija arvosteli sitä, että tulli oli varannut hänelle tilaisuuden vastineen antamiseen autoveroasiassa, mutta kuulemiskirjeen liitteenä olleessa päätösesityksessä oli kuitenkin jo todettu, että ”Verovelvollinen on antanut päätösesityksen johdosta vastineen.” Tullin selvityksestä ilmeni, että kantelijalla oli samassa tullipiirin toimipaikassa vireillä kaksi autoverotuksen muutoksenhakuasiaa. Kantelijan aikaisemmassa asiassa antama vastine oli liitetty erehdyksessä kantelijan toisen autoveroasian asiakirjoihin. Tulli oli virheen huomattuaan varannut kantelijalle tilaisuuden lausua asiassa uudelleen ja asiassa oli annettu uusi oikaisupäätös perusteluineen ja muutoksenhakuosoituksineen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti tullin huomiota vastaisen varalle asianosaisen kuulemista koskevien menettelysäännösten noudattamiseen ja asiakirjojen huolelliseen käsittelyyn asianosaisen oikeusturvan takaamiseksi.

PL 21 §, autoverolaki 69 § 5 ja HL 33 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.