09.12.2010

Esitutkinta - Päätös - Itseoikaisu

Esitutkintapäätöksen kirjoitusvirheen korjaaminen

Poliisi oli toimittanut kantelijalle alkuperäisen kihlakunnansyyttäjän tekemän esitutkintapäätöksen toimittamisen jälkeen saman esitutkintapäätöksen, jossa tutkintailmoituksen numerosta oli yliviivattu alkuperäisessä päätöksessä olleet peräkkäiset numerot ”45” ja tilalle oli käsin merkitty numerot ”54”.

Asiassa oli selvitetty, että poliisi oli korjannut esitutkintapäätökseen tutkintailmoituksen numeron oikeaksi. Selvittämättä oli jäänyt, kuka korjauksen oli tehnyt.

Oikeuskansleri totesi, että esitutkintalaissa ei ollut säännöksiä esitutkintapäätöksestä eikä päätöksessä olevan virheen korjaamisesta. Esitutkinta oli osa rikosprosessia ja päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä päätti asian käsittelyn. Sen vuoksi esitutkintapäätöksen virheen korjaamismenettelyn osalta oli perusteltua ottaa huomioon oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 9 §:ssä rikostuomiossa olevan kirjoitus- tai laskuvirheen tai muun näihin rinnastettavan selvän virheen korjaamisesta säädetty. Lainkohdan mukaan virheen voi korjata tuomioistuimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan sen lainoppinut jäsen. Ennen virheen korjaamista on asianosaisille tarvittaessa varattava tilaisuus tulla kuulluksi tehtävästä korjauksesta. Korjaus on merkittävä tuomioon sekä asianosaisille annettuun tuomion jäljennökseen. Jos asianosaiselle annettua jäljennöstä ei saada korjatuksi, asianosaiselle on lähetettävä korjatun tuomion jäljennös.

Käsillä olevassa tapauksessa kysymys oli edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta selvästä ja vähäisestä, esitutkintapäätökseen asiallisesti vaikuttamattomasta kirjoitusvirheestä, joka oli omaaloitteisesti korjattu heti kun se oli havaittu. Tehdystä korjauksesta ei ollut ollut tarpeen kuulla kantelijaa. Korjausmerkinnästä olisi kuitenkin tullut ilmetä korjauksen tekijä ja ajankohta. Edellä mainitussa lainkohdassa säädetty huomioon ottaen lähtökohtaisesti virheen olisi tullut korjata päätöksen tehnyt tutkintaa johtanut kihlakunnansyyttäjä. Ainakin tälle olisi tullut virheestä ilmoittaa. Virheen johdosta olisi tullut olla yhteydessä syyttäjänvirastoon jo senkin vuoksi, että korjaus olisi voitu tehdä myös sinne jääneeseen arkistoituun päätöskappaleeseen. Korjatun päätöksen toimittaminen kantelijalle oli ollut asianmukaista.

Oikeuskansleri katsoi riittäväksi saattaa poliisilaitoksen tietoon edellä esittämänsä näkemykset esitutkintapäätöksen kirjoitusvirheen korjaamismenettelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.