12.11.2010

Yhdenvertaisuus - Toimeentuloturva - Käsittelyaika

Toimeentulotuen määräaikojen valvonta

Apulaisoikeuskanslerille tehty kantelu koski kaupungin toimeentulotuen käsittelyaikatilannetta kantelijan asiassa ja yleisemminkin.

Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 14 a §:ssä on säädetty toimeentulotukiasioiden käsittelyajoista. Toimeentulotuki kuuluu kuntien vastuulla olevaan sosiaalihuoltoon. Sosiaalihuollon valvonta aluehallintotasolla kuuluu aluehallintovirastoille, joilla on ensisijainen vastuu valvoa sitä, että lainsäädäntöön perustuvat oikeudet toteutuvat lakien edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että kyseisessä ja useassa muussa vireillä olevassa kantelussa saadun selvityksen mukaan kuntien käsittelyajoissa oli merkittäviä keskinäisiä eroja. Selvitysten perusteella myös aluehallintovirastojen valvontatoiminnan puuttumiskynnyksissä ja keinovalikoimissa oli ilmennyt hajontaa.

Selvitystä oli siitä, että sosiaalihuollon valtakunnalliset valvontatehtävät vuoden 2010 alusta saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) oli jo toteuttamiensa toimenpiteiden lisäksi yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa valmistelemassa valvontasuunnitelmaa, jossa määriteltäisiin toimeentulotuen määräajoista aluehallintovirastoille yhtenäiset toimenpiteet ja puuttumiskynnykset.

Apulaisoikeuskansleri pyysi antamassaan määräajassa Valviraa ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se oli yhdessä aluehallintoviranomaisten kanssa ryhtynyt toimeentulotuen käsittelyaikojen yhdenmukaistamiseksi valtakunnan tasolla sekä arvioimaan näiden toimien tuloksia.

Koska lainmukainen käsittelyaika oli kantelun tarkoittamassa tapauksessa ylittynyt, oikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota velvollisuuteen noudattaa poikkeuksetta laissa säädettyjä määräaikoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.