09.11.2010

Virkanimitys - Yhdenvertaisuus - Nimitysmuistio

Yhdenvertaisuus virkanimityksen ansiovertailussa

Kantelija katsoi, että häntä oli syrjitty täytettäessä sosiaalihuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) ylitarkastajan virkaa. STTV:stä tuli sittemmin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira.

Kantelijan mukaan häntä ei ollut nimitysmuistiossa arvioitu tasavertaisesti muiden kanssa. Hänelle ei ulkopuolisena hakijana myöskään annettu tasaveroista asemaa talon sisäisten hakijoiden kanssa, sillä häntä ei informoitu viran uusista tehtäväjärjestelyistä. Hänellä ei siten ollut mahdollisuutta lausua omasta kelpoisuudestaan näiden hoitamisessa. Nimityspäätöksestä hän sai tiedon vasta pitkän ajan päästä. Lisäksi ensimmäinen tieto oli virheellinen ja se korjattiin vasta muutaman viikon kuluttua.

Valviran mukaan nimityksen yhteydessä toteutettu sisäisten tehtävien uudelleen järjestäminen liittyi virkanimitysasian kanssa samaan aikaan tapahtuneeseen organisaatiouudistukseen. Täytettävään virkaan kuuluvien tehtävien sisältö muuttui ja täsmentyi vasta virantäyttöprosessin aikana. Virasto ilmoitti, että tupakkavalvonnan osaamisen jatkumisen varmistaminen oli ollut viraston kannalta ratkaisevan tärkeää. Kaikille hakijoille kerrottiin haastattelussa, että viran tehtävät tulevat todennäköisesti poikkeamaan hakuilmoituksessa kerrotusta.

Asiakirjojen mukaan nimitysmuistiossa vertailtiin kuuden haastatellun hakijan ansiot. Kolmesta hakijasta oli yksityiskohtaiset arviot ja kolmesta muusta, muun muassa kantelijasta, lyhyempi arvio. Perusteita tälle menettelylle ei esitetty viraston antamassa selvityksessäkään. Selvityksen mukaan ansioiden lyhyttä selostetusta korvasi se, että nimityspäätöksen tekijälle oli nimitysesityksen mukana lähetetty kuuden haastatellun hakijan hakemusasiakirjat, joista hän oli voinut tarkemmin tutustua heidän tietoihinsa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisella on tietty harkintavalta säädetyt kelpoisuusehdot ja muut lisävaatimukset täyttävien hakijoiden välillä. Tätä harkintavaltaa rajaavat nimitysmenettelyä koskevat lain säännökset, muun muassa valtion virkamieslain (750/1994) 6 §:n 1 momentin ja 11 §:n (1088/2007) sekä yhdenvertaisuuslain (21/2004) 6 §:n 1 momentin säännökset syrjinnän kieltämisestä. Myös hallintolaki (434/2003) ja sen hyvän hallinnon oikeusperiaatteet ohjaavat nimitysharkintaa. Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on mainittava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Virantäyttöasian valmistelun ja ratkaisun aikaan oli voimassa valtiovarainministeriön suositus virkojen hakumenettelystä ja virkanimitysten valmistelussa noudatettavista periaatteista (15.12.2000/14/2000, jäljempänä suositus). Vaikka suositusta ei ole noudatettava velvoittavana, sen ohjeet on tarkoitettu lainmukaisen nimitysharkinnan toteuttamisen välineiksi ja se ohjaa osaltaan virkanimityksissä noudatettavaa hyvää hallintotapaa.

Suosituksessa on korostettu, että muistiota laadittaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota hakijoiden ansioiden tasapuoliseen selostamiseen ja niiden objektiiviseen vertailuun. Muistiosta tulisi käydä ilmi, millä perusteilla virkaan valittu on siihen ansioitunein ja miten edellä mainittujen lainsäännösten vaatimukset täyttyvät.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että nimitysesityksessä ei ollut vertailtu hakijoiden ansioita suosituksen ja sen perusteena olevien lainsäännösten edellyttämällä tavalla tasapuolisesti. Nimitysesityksen ansioiden tasapuolisen selostamisen vaatimus ja näin toteutettava nimityksen läpinäkyvä perusteleminen palvelevat myös nimitysmenettelyn laillisuuden jälkikäteistä valvontaa. Riittämättömiä ja epätasapuolisia perusteluja ei siten voitu korvata yksinomaan toimittamalla hakemusasiakirjat nimittävälle taholle.

Virkaa täytettäessä on voitu hakijoiden ominaisuuksia ja osaamisalueita painottaa sillä tavoin kuin viranomainen on harkinnut tehtävien järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Viraston jälkeenpäin ratkaisevaksi ilmoittama seikka eli tupakkavalvonnan osaamisen jatkuvuus olisi ollut ratkaisuun olennaisesti vaikuttavana seikkana ollut ilmoitettava myös nimitysmuistiossa. Tämä harkinnassa painotettu seikka ei kuitenkaan ole voinut yksinään olla valinnan perustana eikä sillä ole voitu sivuuttaa tasavertaisen ansiovertailun suorittamista. Valtion virkamieslain ja hallintolain edellyttämä asianmukainen viranhoito ja hyvään hallintoon kuuluvaa kielenkäyttöä koskeva hallintolain 9 § edellyttävät, että nimityspäätöstä koskeva ilmoitus tehdään viivytyksettä ja että se vastaa todellista asiasisältöä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että nimitysesityksen ansiovertailua ei ollut tehty hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti ja siitä tiedottaminen oli viivästynyt ja erheellinen. Asiassa ei kuitenkaan ollut viitteitä siitä, että nimityksessä olisi toimittu valtion virkamieslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa säädetyn syrjintäkiellon vastaisesti tai muutenkaan ylitetty viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle Valviran huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin ansiovertailun tekemisessä ja virkanimityksestä ilmoittamisessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.