23.06.2010

Hyvä hallinto - Päätös

Kunnallisen viranomaisen päätöksenteko yksityisoikeudelliseen oikeustoimeen ryhtymisestä

Kantelija oli vuosina 1997, 2002, 2003 ja 2004 hakenut kaupungilta lupaa ravintolalaivan sijoittamiseen kaupungin vesialueelle. Kaupunki oli lähettänyt kantelijalle vireillä oleviin asioihin liittyen 20.12.2004 päivätyn kirjeen ja 1.9.2008 päivätyn kirjeen. Kantelijalle oli vastattu, että tässä vaiheessa kysymyksessä olevalle vesialueelle ei voida sijoittaa kantelijan hanketta vaan että hanke voitaneen ottaa uudelleen tarkasteluun vuoden 2012 syksyllä.

Kaupungin mukaan kantelijalle lähetetty kirje 1.9.2008 ei ollut kiinteistöjohtajan päätös. Kirjeen sisältö oli asian valmistelua, ja valmistelua koskeviin päätöksiin ei saa hakea oikaisua. Mikäli vesialueita vuokrataan laivaravintolaa varten, ne tehdään määräaikaisina vuokrasopimuksina. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi samoin kuin kaupunki, että vesialueen vuokraamista koskeva asia on yksityisoikeudellinen oikeussuhde.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen viittasi päätöksessään korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen KHO:2006:98. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsitys oli, että kantelijan vireillä olevissa ravintolalaivapaikan vuokraamista koskevissa asioissa kaupungin olisi tullut tehdä hallintolain mukainen päätös siitä, vuokraako kaupunki vesialuettaan kantelijalle vai ei. Tällainen päätös sisältäisi vain kaupungin kannanoton siihen, hyväksyykö se yksityisoikeudellisen oikeustoimen tekemisen vai ei. Kysymys olisi tässä yhteydessä hallintolain esitöiden perusteella hallintoasiasta, ja kaupungin viranomaisen päätöksentekoon sovellettaisiin hallintolain säännöksiä. Hallintolakia sovelletaan myös viranomaisen päättäessä yksityisoikeudellisen oikeustoimen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan kaupungin olisi tullut päättää kantelijan asia ja liittää päätökseen kuntalain 89 §:ssä säädetty oikaisuvaatimusosoitus. Edelleen mahdolliseen oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen olisi tullut liittää kuntalain 90 §:ssä tarkoitettu valitusosoitus alueellisen hallinto-oikeuteen. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä kantelijalla oli perustuslain mukainen oikeus saada kunnallisen viranomaisen päätös asiassaan sekä oikeus saattaa kunnallisen viranomaisen päätös yksityisoikeudellisen oikeustoimen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä viime kädessä kunnallisvalituksena hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että toimivaltainen ja riippumaton hallintotuomioistuin viime kädessä ratkaisee sen, tutkiiko se valituksen.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä todettiin, että kantelijan laivapaikan vuokraamiseen liittyvien asioiden käsittelyt, joista aikaisin diaarimerkintä on vuodelta 1997, olivat hallintolain 23 § huomioon ottaen aiheettomasti viivästyneet, mikä kaupungin tuli ottaa jatkossa huomioon.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota vastaisen varalle kunnallisen viranomaisen päätöksen tekemistä ja muutoksenhakua koskevien säännösten noudattamiseen sekä asioiden joutuisaan käsittelyyn.

PL 21 §
HL 23 §
KL 89 ja 90 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.