10.06.2010

Hyvä hallinto - Kirje - Vastaus

EVIRA:n menettely kirjeeseen vastaamisessa

EVIRA:n pääjohtajalle oli osoitettu kysymyksiä sisältävä kirje, johon eräs viranhaltija vastasi lähes kolme kuukautta myöhemmin pahoitellen asian pitkittymistä ja todeten, että tavoitteena oli nyt mahdollisimman pikaisesti ottaa asia käsittelyyn. Vastaukset kantelijan kysymyksiin EVIRA esitti oikeuskanslerille annetussa selvityksessä viisi kuukautta sen jälkeen, kun kantelija oli toimittanut tiedustelukirjeensä EVIRA:lle. Selvityksestä ei ilmennyt, oliko EVIRA lähettänyt vastauksensa kantelijalle, vai saiko tämä tiedon vastauksista vasta oikeuskanslerinviraston vastinepyynnön yhteydessä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen tulee ilman aiheetonta viivytystä vastata toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen yhteydenottoon. Viranomaisella on tapauskohtaista harkintavaltaa tiedustelun tai muun yhteydenoton käsittelyssä sekä kiireellisyyden ja vastauksen laajuuden tarpeellisuuden arvioimisessa. Huomioon voidaan sinänsä ottaa esimerkiksi se, minkälainen vaikutus asialla on asiakkaan oikeusasemaan. Useiden kuukausien vastausaikaa viranomaisen toimivaltaan kuuluvassa asiassa on kuitenkin lähtökohtaisesti pidettävä liian pitkänä erityisesti, kun vastaaminen ei tiettävästi ollut aiheuttanut erityisen laajojen selvitysten tekemistä tai muuten poikkeuksellisen suurta työmäärää. Mikäli tiedustelusta olisi ollut heti nähtävissä, että viranomainen on ainakin osittain jo antanut vastauksen kantelijan kysymyksiin, olisi tästä voitu ilmoittaa heti. Jos taas asia osittain kuului jonkun muun viranomaisen toimivaltaan, olisi hyvän hallinnon mukaista ilmoittaa tästä asiakkaalle mahdollisimman pian.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asiassa ollut ilmennyt perusteita moittia ketään yksittäistä viranhaltijaa. Viranomaisen velvollisuuksiin työnantajana kuuluu huolehtia siitä, että sen palveluksessa olevat ovat riittävästi selvillä siitä, mitä kuuluu viranomaisen ja viranhaltijan toimivaltuuksiin, tehtäviin ja velvollisuuksiin, ohjeistaa henkilöstöä hallintomenettelystä ja tarvittaessa tarjota henkilöstölle koulutusta. Apulaisoikeuskansleri oli aiemmassa päätöksessään (21.12.2004, dnro OKV/1101/1/2003) kiinnittänyt Elintarvikeviraston huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin kirjeeseen vastaamisessa. Ratkaisussaan, joka koski samaa kantelijaa kuin nyt käsiteltävänä ollut, viraston menettelyn ei katsottu vastaavan hyvän hallinnon vaatimuksia. Saadusta selvityksestä ei käynyt ilmi, oliko aikaisempi apulaisoikeuskanslerin päätös johtanut esimerkiksi koulutustarpeen arviointiin taikka aiheuttanut koulutus- tai muita toimenpiteitä virastossa, vaikka selvityksen mukaan päätöksestä oltiin EVIRA:ssa tietoisia.

Hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen erityisesti hallintolain 8 §:n mukaiseen neuvontavelvollisuuteen sisältyvässä asiakkaiden kirjeisiin vastaamisessa vaikutti tuottavan EVIRA:lle vaikeuksia. EVIRA:n tulisikin tästä syystä apulaisoikeuskanslerin mukaan kiinnittää vakavaa huomiota henkilöstönsä valmiuksiin noudattaa hallintolakia sekä muita hyvää hallintoa ja asianmukaista viranomaismenettelyä turvaavaa lainsäädäntöä. Hän lähetti jäljennöksen päätöksestä tiedoksi paitsi EVIRA:lle myös maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivalle elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmälle.

Hallintolain 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.