02.06.2010

Jätemaksu - Hallintolaki

Jätemaksusta tehty muistutus ja muutoksenhakuohjaus

Jätehuollon kuntayhtymä oli lähettänyt kantelijalle vuoden 2007 jätemaksua koskevan maksulipun. Kantelija oli palauttanut maksulipun lähettäjälle, ja ilmoittanut ettei maksa aiheetonta laskua. Jätehuollon kuntayhtymän selvityksen mukaan kantelijan palauttama maksulippu oli käsitelty jätelain 32 §:n mukaisena muistutuksena, ja kantelijalle oli lähetetty ”uusi maksulippu perustelukirjeen kera”. Kantelija oli palauttanut myös tämän maksulipun samantyyppisin perusteluin. Selvityksen mukaan tämän jälkeen lasku oli siirretty perintätoimistolle saatavan perintää varten.

Kuntayhtymän kantelijalle lähettämässä kirjeessä, joka oli kaiketi ymmärrettävä kantelijan muistutuksen johdosta tehdyksi jätelain 32 §:ssä tarkoitetuksi päätökseksi, ei ollut hallintolain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettuja päätöksen tekemisen ajankohtaa eikä asianosaisen nimeä. Päätöksen ohessa oli kantelijalle lähetetty uusi vuoden 2007 jätemaksua koskeva maksulippu.

Päätöksessä oli mainittu jätelaki, mutta päätöksessä ei ollut mainittu hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaisesti sovellettua säännöstä, joka olisi apulaisoikeuskanslerista ollut aiheellista todeta nimenomainen pykälä mainiten.

Kantelijalle lähetetyssä uudessa maksulipussa oli mainittu, että siitä voitiin tehdä muistutus maksun määränneelle kuntayhtymälle. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kysymyksessä oli kuitenkin ollut jo jätelain 32 §:ssä tarkoitettu muistutuksen käsittely vuoden 2007 jätemaksun osalta. Jätelain 66 § huomioon ottaen muutosta jätelain nojalla annettuun päätökseen eli tässä tapauksessa jätemaksua koskevan muistutuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Muistutuksen johdosta tehtyyn päätökseen valitetaan ensivaiheessa alueelliseen hallinto-oikeuteen.

Kuntayhtymän tekemästä päätöksestä puuttui hallintolain 47 §:ssä säädetty valitusosoitus alueelliseen hallinto-oikeuteen.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todettiin, että kuntayhtymän on hallintolain 49 § huomioon ottaen annettava kantelijalle vuoden 2007 jätemaksua koskevan muistutuksen johdosta tehdyn päätöksen osalta hallintolaissa säädetty valitusosoitus, mikäli näin ei ole vielä menetelty.

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään apulaisoikeuskanslerin aikaisemmin samaa jätehuollon kuntayhtymää koskeneeseen päätökseen 18.6.2007 (dnro OKV/207/1/2006), jossa oli käsitelty jätemaksuja koskeviin laskuihin liittyvää muutoksenhakuohjeistusta. Apulaisoikeuskansleri tuolloin kiinnitti mainitun jätehuollon kuntayhtymän huomiota siihen, että julkisoikeudellisessa laskussa tulee olla hallintolain 46 §:n mukainen ohjaus muistutuksen tekemistä varten. Nyt käsiteltävänä oleva asia liittyi puutteellisuuksiin paitsi hallintopäätöksen tekemistä koskevien laissa säädettyjen vaatimusten noudattamisen ohella myös muutoksenhakuohjaukseen, jossa oli menetelty lainvastaisesti.

Apulaisoikeuskansleri antoi jätehuollon kuntayhtymälle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen virheellisestä ja lainvastaisesta menettelystä.

HL 44 § 1 mom., 45 § 1 mom. ja 47 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.