19.05.2010

Tuomiokapituli - Kantelu - Julkisuuslaki

Kantelun käsittely tuomiokapitulissa

Tuomiokapituliin kirkkoherran menettelystä kannellut tiedusteli muun ohella, oliko asiassa kuultu tai aiottiinko kuulla ketään. Vastaamatta nimenomaisesti kysymykseen tuomiokapitulin lakimiesasessori ilmoitti kantelijalle, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 luvun 1 momentin 6 kohdan nojalla kyseisen kanteluasian asiakirjat ovat salassa pidettäviä ennen asian ratkaisua, että kantelun tekijä ei ole asianosaisen asemassa ja että kantelun tekijällä ei näin ollen ole oikeutta asian ollessa kesken saada tietoja kanteluasiaan sisältyvistä asiakirjoista. Asiallisesti hän siten kieltäytyi antamasta pyydettyä tietoa.

Kun tuomiokapituli oli pyytänyt ja saanut kirkkoherran selityksen, kantelijan tiedustelussa oli kysymys tiedon saamisesta merkinnästä, joka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun asetuksen 6 §:n mukaisesti oli tullut tehdä sanotuista tapahtumista tuomiokapitulin diaariin tai vastaavaan asiakirjarekisteriin.

Apulaisoikeuskansleri totesi lakimiesasessorin menetelleen virheellisesti. Ensiksi hän ilmoitti kieltäytymisen syyn puutteellisesti. Hänen olisi tullut kertoa, olisiko tiedon antaminen kanteluasiakirjoista vaikeuttanut asian selvittämistä tai olisiko se ilman painavaa syytä ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle. Toiseksi hän laiminlöi noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 3 momentissa säädettyä menettelyä. Kieltäytymisen syyn ilmoittamisen lisäksi hänen olisi tullut antaa tieto siitä, että asia voidaan saattaa tuomiokapitulin ratkaistavaksi, tiedustella, halusiko kantelija asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi ja antaa tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Apulaisoikeuskansleri totesi käsityksenään myös, että kun kantelija ei ollut kanteluasiassa asianosaisena tai vastapuolena, tuomiokapituli ei ollut velvollinen varaamaan hänelle tilaisuutta vastineen antamiseen. Tosin, kun asiakirjojen mukaan kantelijan vanhin poika oli ollut kirkkoherralta rippikouluopetusta saavien joukossa, oikeusturvasyyt huomioon ottaen tuomiokapituli ei myöskään olisi menetellyt virheellisesti, jos se olisi varannut kantelijalle tilaisuuden vastineen antamiseen.

Kirkkojärjestys 19 luku 1 § 1 mom. 1k
KirkkoL 25 luku 5 § 1 mom.
HallintoL 4 § 3 mom.
KirkkoL 25 luku 8 § 1 mom.
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 § 1 mom.
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 mom. 1k
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 § 3 mom.
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 luku 1 mom. 6k
A viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.