11.01.2010

Hyvä hallinto - Harkintavalta - Objektiviteettiperiaate - Yhdenvertaisuus

Kansaneläkelaitoksen menettely tietokoneohjelmiston arvioinnissa

Kela oli sopinut terveydenhuollon palvelujen tuottajien etujärjestöjen kanssa runkosopimuksen sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajille suorakorvausmenettelyllä. Tilitystietojen välityspalvelun avulla palvelun tuottaja voi siirtää sairaanhoitokorvausten atk-suorakorvaustilitykset Kelan TYVI-operaattorin ylläpitämälle palvelimelle. Palvelujen tuottaja voi käyttää tilitystietojen konekielisessä toimittamismenettelyssä vain sellaista tietojärjestelmää, joka on runkosopimuksen tehneiden liittojen ja Kelan kesken sovitulla arviointimenettelyllä hyväksytty tähän käyttöön. Tilitystietojen konekielinen käytännön toimivuus varmistetaan tuottajan ja Kelan välisellä käyttöönottotestauksella.

Apulaisoikeuskansleri ratkaisi samalla päätöksellä kahden eri kantelijan kantelut, koska molemmissa oli kysymys samasta pääasiasta. Toinen kantelijoista oli tarjonnut Kelalle arviointimenettelyyn avoimeen lähdekoodiin perustunutta tietokoneohjelmistoa ja toinen kantelijoista oli työterveyshuolto- ja lääkäripalveluja tarjoava yritys, joka käytti mainittua ohjelmistoa.

Kela ei ollut ottanut kantelijan tarjoamaa avoimen lähdekoodin menettelyin toteuttamaa ohjelmistoa varsinaiseen arviointimenettelyyn. Kelan mukaan ohjelmistoa ei voitu ottaa arvioitavaksi, koska se ei täyttänyt arviointikriteereitä varsinkaan avoimen lähdekoodinsa takia. Kela totesi, että ohjelman tulee olla tuotteistettu. Yksittäisestä ohjelmasta ei voi olla eri tavalla toimivia versioita, eikä käyttäjällä saa olla mahdollisuutta muokata ohjelmaa ilman ohjelmistotoimittajan myötävaikutusta. Jos käyttäjällä olisi mahdollisuus muokata ohjelmaa, jokainen yksittäisen palvelun tuottajan käytössä oleva ohjelmisto tulisi arvioida ja hyväksyä erikseen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kelan perustelu, jonka mukaan kantelijan tarjoamaa ohjelmistoa ei voitu ottaa arvioitavaksi, koska se ei täyttänyt arviointikriteereitä varsinkaan avoimen lähdekoodinsa takia, oli ongelmallinen. Kelan menettelyä oli pidettävä perustuslain 21 §:n 2 momentissa ja hallintolain 1 §:ssä ilmaistun hyvän hallinnon vaatimuksen vastaisena, kun se oli jättänyt ottamatta arvioitavaksi kantelijan ohjelmiston erityisesti sillä perusteella, että ohjelmisto perustui avoimeen lähdekoodiin. Kelan voitiin katsoa jättäneen riittävissä määrin noudattamatta hallintolain 6 §:ssä säännöksen tasolle tuotuja yhdenvertaisuusperiaatetta ja objektiviteettiperiaatetta. Kun Kela oli ilmoituksensa mukaan jättänyt kantelijan ohjelmiston arvioimatta sillä perusteella, että se perustui avoimeen lähdekoodiin, ei kantelijaa ollut kohdeltu suljettuun lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen tarjoajiin nähden tasapuolisesti ja puolueettomasti, ja siten voitiin katsoa Kelan käyttäneen tässä harkintavaltaansa epäasianmukaisesti. Tasapuolinen kohtelu olisi edellyttänyt sitä, että kantelijaa avoimeen lähdekoodiin perustuvan ohjelmiston tarjoajana ei olisi kohdeltu eri tavoin kuin suljettuun lähdekoodiin perustuvan ohjelmiston tarjoajaa. Kelan sairaanhoitokorvausten atk-suorakorvaustilityksiin hyväksyttävien ohjelmistojen arviointi- ja hyväksymismenettelyn tuli olla puolueetonta suhteessa eri lähdekoodeihin perustuvien ohjelmistojen tarjoajiin.

Apulaisoikeuskansleri pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan 31.3.2010 mennessä, katsooko se asiassa olevan aihetta sääntelytoimenpiteisiin.

PL 2 § 3 ja 21 § 2
HL 1 ja 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.