30.12.2009

Vanhentumisaika

Syyteoikeuden vanhentuminen

Käräjätuomarille annettiin oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu huomautus tuomiossa olleen virheen johdosta tapauksessa, jossa kaksi eri vastaajaa oli muitten syyksi luettujen tekojen ohella kumpikin tuomittu kahdesta näpistyksestä, joitten syyteoikeus oli vanhentunut kun haaste annettiin vastaajalle tiedoksi.

Koko ratkaisu:

ASIAN VIREILLETULO

Oikeuskanslerinvirastossa suoritetussa rangaistustuomioiden tarkastuksessa havaittiin, että käräjäoikeuden tuomio oli virheellinen siltä osin, kuin kaksi eri vastaajaa oli muitten syyksi luettujen tekojen ohella kumpikin tuomittu kahdesta näpistyksestä, joitten syyteoikeus oli vanhentunut ennen kuin haaste oli annettu vastaajille tiedoksi.

Toinen vastaajista oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, joka oli hylännyt vanhentuneita tekoja koskevat syytteet.

SELVITYS

Käräjäoikeudessa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari A ja lautamiehinä toimineet B, C sekä D ovat antaneet heiltä virheen johdosta pyydetyt selitykset.

Käräjätuomari A kertoo 6.8.2008 päivätyssä selityksessään käräjäoikeuden tuomion olevan virheellinen, kun kaksi eri vastaajaa oli tuomittu vanhentuneista kahdesta näpistyksestä. Virhe oli tapahtunut huolimattomuudesta. A pitää epätodennäköisenä että virhe olisi vaikuttanut rangaistuksen määrään. A katsoo olevansa yksin vastuussa virheestä, koska lautamiehet eivät puheenjohtajaan verrattavalla tavalla ole lainoppineita eivätkä vastaa tuomion lainopillisista perusteista.

Lautamiehet toteavat samansisältöisissä selityksissään luottaneensa puheenjohtajan oikeudelliseen arviointiin ja etteivät olleet havainneet virheellisyyttä asian käsittelyssä.

TUOMION PURKU

Korkein oikeus on oikeuskanslerin hakemuksesta purkanut käräjäoikeuden tuomion lainvoimaiseksi jääneitten syyksiluettujen vanhentuneitten näpistysten osalta.

Korkein oikeus on tuomiollaan hylännyt vastaajalle syyksi luetut kaksi näpistystä ja palauttanut asian käräjäoikeuteen yhteisen rangaistuksen uudelleen määräämistä varten.

Käräjäoikeus on määrännyt jäljelle jääneistä vastaajalle syyksi luetuista teoista vastaajalle uuden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

RATKAISU

Asiassa annettu käräjäoikeuden tuomio on ollut selvästi virheellinen, kun vastaajat on tuomittu teoista, joista rikoslain 8 luvun 1 §:n (297/2003) mukaan ei vanhentumisen johdosta olisi saanut tuomita.

Tuomitessaan vastaajat vanhentuneista teoista tuomioistuin on menetellyt lainvastaisesti.

Arviointi

Käräjäoikeuden puheenjohtajan menettely

Oikeuden puheenjohtajan selityksen mukaan virhe on pääsyt tapahtumaan huolimattomuudesta. Virantoimituksessa huolimattomuudesta tehty virhe voi olla rangaistavaa rikoslain 40 luvun 10 §:ssä (604/2002) tarkoitettuna tuottamuksellisena virkarikoksena. Rikosvastuu edellyttää, ettei teko, sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat huomioon ottaen, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Virheen moitittavuuden arvioinnissa on muun muassa otettava huomioon virheestä aiheutuneet seuraukset.

Vähäisyyden arvioinnille ei ole lainsäädännössä tai lain esitöissä esitetty kriteerejä. Asia on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Vähäisenä pidettävien tekojen sulkeminen tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön ulkopuolelle toteutettiin lailla 792/1989. Lakivaliokunnan lainmuutosta koskevassa mietinnössä n:o 7 1989 vp. todetaan, että hallituksen esityksen mukaan vähäisenä pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Lakivaliokunnan mietinnössä todetaan lisäksi:

“Viranomaisten tulee kuitenkin noudattaa tarkkaa harkintaa tuomioistuinmenettelyn käynnistämisessä tuottamuksellisten virkarikosten takia varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin seuraamusmuotoja.”

Vanhentuneen rikoksen tuomitseminen tapahtuu aina tuomitun vahingoksi, ja virhettä on itsessään pidettävä luonteeltaan vakavana. Rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta ei rangaistusta lain mukaan enää voi seurata on omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on otettava kuitenkin huomioon myös virheen syntytapa ja virheen aiheuttamat tosiasialliset seuraukset. On muun muassa arvioitava sitä, miten vakavaa huolimattomuutta virhe ilmentää.

Vanhentuneena tuomitut teot ovat olleet osa useita vastaajia ja lukuisia syytekohtia sisältäneessä ilmeisen laajassa oikeudenkäynnissä. Vastaajat ovat myöntäneet vanhentuneina tuomitut teot asiassa jossa usea muu syytekohta on myönnetty osittain tai kiistetty. Pidän näin mahdollisena, että tuomioistuimen huomio on kiistettyihin tai osin myönnettyihin syytekohtiin.

Virheestä ei ole, hovioikeuden tuomion ja käräjäoikeuden uutta rangaistuksen määräämistä koskevan tuomion lopputulokset huomioon ottaen, ollut vastaajien kannalta haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia.

Katson, että puheenjohtajan virhettä on edellä kerrotuilla perusteilla, myös lakivaliokunnan edellä lainattu lausuma huomioon ottaen, pidettävä tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Lautamiesten vastuu

Käräjäoikeuden tuomiosta vastaavat lainoppinut tuomari ja lautamiehet yhdessä. Lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen vastuun samoin kuin muunkin vastuun perustavat säännökset soveltuvat samalla tavoin niin lakimiestuomariin kuin lautamiehiinkin. Laissa ei ole lautamiehen vastuuta koskevia erityissäännöksiä.

Tässä tapauksessa kyse on ollut syyteoikeuden vanhentumista koskevien sääntöjen soveltamisesta. Eri käräjäoikeuksista saamieni tietojen perusteella haastamisajankohta ei kuulu lautamiehelle oikeuden istunnossa säännönmukaisesti annettaviin tietoihin. Lautamiesten antamien selitysten mukaan he eivät olleet havainneet virheellisyyttä. Käytettävissä olevasta aineistosta ei ole tullut esiin seikkoja, joitten perusteella voisin katsoa että lautamiehillä olisi jostakin syystä ollut vastuun perustavaa aihetta nimenomaisesti kiinnittää huomiota kyseisen teon rikosoikeudelliseen vanhentumiskysymykseen. Vastuu virheestä kuuluu näin muodoin yksin oikeuden lainoppineelle puheenjohtajalle.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Edellä kerrotuilla perusteilla annan käräjätuomari A:lle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 6 §:n 1 mukaisen huomautuksen tuomiossa olleen virheen perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.