22.12.2009

Vanhentumisaika

Syyteoikeuden vanhentuminen

Käräjätuomarille annettiin oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu huomautus tuomiossa olleen virheen johdosta tapauksessa, jossa vastaaja oli muitten hänelle syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja kahdesta näpistyksestä, joitten syyteoikeus oli vanhentunut kun haaste annettiin vastaajalle tiedoksi.

Koko ratkaisu:

ASIAN VIREILLETULO

Oikeuskanslerinvirastossa suoritetussa rangaistustuomioiden tarkastuksessa havaittiin, että käräjäoikeuden antama tuomio oli virheellinen siltä osin, kuin vastaaja oli muitten syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja kahdesta näpistyksestä, joitten syyteoikeus oli vanhentunut ennen kuin haaste oli annettu vastaajalle tiedoksi.

Vastaaja oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta vaatien rangaistuksen alentamista. Hovioikeus on hylännyt syytteet edellä kerrottujen vanhentuneitten rikosten osalta. Vastaajalle määrätyn tuomion hovioikeus jätti ennalleen.

SELVITYS

Käräjäoikeudessa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari A on antanut häneltä pyydetyn selityksen. Lautamiehinä toimineet B ja C ovat käräjäoikeudesta toimitetun tiedon mukaan lukeneet ja hyväksyneet A:n selityksen. Kolmatta lautamiestä ei oltu selitystä antaessa tavoitettu.

Käräjätuomari A kertoo 26.8.2009 päivätyssä selityksessään virheen tapahtuneen. Kyseessä on ollut ”puhdas huolimattomuusvirhe”. Asian käsittelyn taustoista A on todennut, että asia päätettiin varsinaisten istuntopäivien ulkopuolella muutaman tunnin varoitusajalla, kun kauan etsintäkuulutettuna ollut vastaaja oli saatu yllättäen tavoitettua. Istuntoon valmistautuminen oli näin poikennut tavallisesta. Edelleen A toteaa, ettei virheestä ollut aiheutunut vahinkoa, kun virheellinen päätös ei tullut lainvoimaiseksi ja hovioikeus korjasi virheen.

Lautamiehillä A toteaa olleen perusteltu aihe luottaa siihen, että puheenjohtaja on varmistanut että muodolliset edellytykset asian käsittelyyn ovat olemassa. Heillä ei myöskään ollut tilaisuutta tarkistaa tiedoksiantopäiviä, kun tiedoksiantotodistukset olivat yksin puheenjohtajalla. A katsoo olevansa yksin vastuussa virheestä.

RATKAISU

Asiassa annettu käräjäoikeuden tuomio on ollut selvästi virheellinen, kun vastaaja on tuomittu teoista, joista rikoslain 8 luvun 1 §:n (297/2003) mukaan ei vanhentumisen johdosta olisi saanut tuomita.

Tuomitessaan vastaajan vanhentuneesta teosta tuomioistuin on menetellyt lainvastaisesti.

Arviointi

Käräjäoikeuden puheenjohtajan menettely

Oikeuden puheenjohtajan selityksen mukaan kyseessä on ollut huolimattomuusvirhe. Virantoimituksessa huolimattomuudesta tehty virhe voi olla rangaistavaa rikoslain 40 luvun 10 §:ssä (604/2002) tarkoitettuna tuottamuksellisena virkarikoksena. Rikosvastuu edellyttää, ettei teko, sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat huomioon ottaen, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Virheen moitittavuuden arvioinnissa on muun muassa otettava huomioon virheestä aiheutuneet seuraukset.

Vähäisyyden arvioinnille ei ole lainsäädännössä tai lain esitöissä esitetty kriteerejä. Asia on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Vähäisenä pidettävien tekojen sulkeminen tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön ulkopuolelle toteutettiin lailla 792/1989. Lakivaliokunnan lainmuutosta koskevassa mietinnössä n:o 7 1989 vp. todetaan, että hallituksen esityksen mukaan vähäisenä pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Lakivaliokunnan mietinnössä todetaan lisäksi:

“Viranomaisten tulee kuitenkin noudattaa tarkkaa harkintaa tuomioistuinmenettelyn käynnistämisessä tuottamuksellisten virkarikosten takia varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin seuraamusmuotoja.”

Vanhentuneen rikoksen tuomitseminen tapahtuu aina tuomitun vahingoksi, ja virhettä on itsessään pidettävä luonteeltaan vakavana. Rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta ei rangaistusta lain mukaan enää voi seurata on omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan. Arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon myös virheen syntytapa ja virheen aiheuttamat tosiasialliset seuraukset. On muun muassa arvioitava sitä, miten vakavaa huolimattomuutta virhe ilmentää.

Vanhentuneena tuomitut teot ovat olleet osa useita syytekohtia sisältäneessä oikeudenkäynnissä. Asia oli selityksen mukaan tullut käsiteltäväksi yllättäen ja asian käsittelyyn valmistautumiseen oli ollut varsin vähän aikaa. Samassa oikeudenkäynnissä oli käsiteltävänä myös muun muassa kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja muita vakavuusasteeltaan tuomittuihin vanhentuneisiin tekoihin rinnastuvia tekoja, joitten osalta syyteoikeus ei ollut vanhentunut.

Virheestä ei ole, hovioikeuden tuomion lopputulos huomioon ottaen, ollut vastaajan kannalta haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia.

Katson, että puheenjohtajan virhettä on edellä kerrotuilla perusteilla, myös lakivaliokunnan edellä lainattu lausuma huomioon ottaen, pidettävä tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Lautamiesten vastuu

Käräjäoikeuden tuomiosta vastaavat lainoppinut tuomari ja lautamiehet yhdessä. Lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen vastuun samoin kuin muunkin vastuun perustavat säännökset soveltuvat samalla tavoin niin lakimiestuomariin kuin lautamiehiinkin. Laissa ei ole lautamiehen vastuuta koskevia erityissäännöksiä.

Tässä tapauksessa kyse on ollut syyteoikeuden vanhentumista koskevien sääntöjen soveltamisesta. Eri käräjäoikeuksista saamieni tietojen perusteella haastamisajankohta ei kuulu lautamiehelle oikeuden istunnossa säännönmukaisesti annettaviin tietoihin. Puheenjohtajan selityksen perusteella näin on ollut myös nyt käsiteltävänä olevan asian kohdalla. Käytettävissä olevasta aineistosta ei ole tullut esiin seikkoja, joitten perusteella voisin katsoa että lautamiehillä olisi jostakin syystä ollut vastuun perustavaa aihetta nimenomaisesti kiinnittää huomiota kyseisten teon rikosoikeudelliseen vanhentumiskysymykseen. Vastuu virheestä kuuluu näin muodoin yksin oikeuden lainoppineelle puheenjohtajalle.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Edellä kerrotuilla perusteilla annan käräjätuomari A:lle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 6 §:n 1 mukaisen huomautuksen tuomiossa olleen virheen perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.