29.12.2009

Vanhentumisaika

Syyteoikeuden vanhentuminen

Käräjätuomarille annettiin oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu huomautus tuomiossa olleen virheen johdosta tapauksessa, jossa vastaaja oli muitten hänelle syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, jonka syyteoikeus oli vanhentunut kun haaste annettiin vastaajalle tiedoksi.

Koko ratkaisu:

ASIAN VIREILLETULO

Oikeuskanslerinvirastossa suoritetussa rangaistustuomioiden tarkastuksessa havaittiin, että käräjäoikeuden tuomio oli virheellinen siltä osin, kuin vastaaja oli muitten syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, jonka syyteoikeus oli vanhentunut ennen kuin haaste oli annettu vastaajalle tiedoksi.

Vastaaja oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta rangaistuksen määrän osalta. Hovioikeus oli päättänyt olla muuttamatta käräjäoikeuden tuomiota.

SELVITYS

Käräjäoikeudessa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari A on antanut virheen johdosta pyydetyn selityksen.

Käräjätuomari A toteaa selityksessään tuomion olleen virheellinen siltä osin kuin vastaaja oli tuomittu vanhentuneesta kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asiassa oli käsitelty kolmella eri haastehakemuksella vireille tulleita asioita. Syyteoikeus oli päässyt vanhentumaan, kun vastaajaa ei oltu saatu haastettua istuntoon jossa asia alun perin oli tarkoitus käsitellä. A ei ollut huomannut kiinnittää huomiota vanhentumiskysymykseen kun asia ratkaistiin. Virheellisesti syyksi luettu teko on ollut rangaistusarvoltaan siinä määrin vähäinen verrattuna muihin vastaajalle tuomiossa syyksi luettuihin tekoihin, ettei sillä ole ollut rangaistusta lisäävää vaikutusta.

A kertoo olleensa yhteydessä asian käsittelyyn osallistuneisiin lautamiehiin selityspyynnön johdosta. Lautamiehillä ei ole ollut lisättävää Lahden antamaan selitykseen.

TUOMION PURKU

Korkein oikeus on oikeuskanslerin hakemuksesta päätöksellään purkanut käräjäoikeuden tuomion vastaajalle vanhentuneena syyksi luetun kulkuneuvon kuljettamisen oikeudetta osalta sekä hovioikeuden tuomion vastaajalle tuomitun yhteisen rangaistuksen osalta.

Korkein oikeus on tuomiollaan hylännyt vastaajalle syyksi luetun kulkuneuvon kuljettamisen oikeudetta ja palauttanut asian yhteisen rangaistuksen uudelleenmääräämistä varten hovioikeuteen.

Hovioikeus on tuomiollaan määrännyt jäljelle jääneistä vastaajalle syyksi luetuista teoista vastaajalle saman mittaisen vankeusrangaistuksen kuin mihin vastaaja oli aiemmin asiassa tuomittu.

RATKAISU

Asiassa annettu käräjäoikeuden tuomio on ollut selvästi virheellinen, kun vastaaja on tuomittu teosta, josta rikoslain 8 luvun 1 §:n (297/2003) mukaan ei vanhentumisen johdosta olisi saanut tuomita.

Tuomitessaan vastaajan vanhentuneesta teosta tuomioistuin on menetellyt lainvastaisesti.

Arviointi

Käräjäoikeuden puheenjohtajan menettely

Oikeuden puheenjohtajan selityksen mukaan virhe on pääsyt tapahtumaan kun hän ei ollut huomannut kiinnittää huomiota syyteoikeuden vanhentumiskysymykseen. Tällaista oikeudellisesti vaikuttavan seikan huomiotta jäämistä on pidettävä huolimattomuutena. Virantoimituksessa huolimattomuudesta tehty virhe voi olla rangaistavaa rikoslain 40 luvun 10 §:ssä (604/2002) tarkoitettuna tuottamuksellisena virkarikoksena. Rikosvastuu edellyttää, ettei teko, sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat huomioon ottaen, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Virheen moitittavuuden arvioinnissa on muun muassa otettava huomioon virheestä aiheutuneet seuraukset.

Vähäisyyden arvioinnille ei ole lainsäädännössä tai lain esitöissä esitetty kriteerejä. Asia on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Vähäisenä pidettävien tekojen sulkeminen tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön ulkopuolelle toteutettiin lailla 792/1989. Lakivaliokunnan lainmuutosta koskevassa mietinnössä n:o 7 1989 vp. todetaan, että hallituksen esityksen mukaan vähäisenä pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Lakivaliokunnan mietinnössä todetaan lisäksi:

“Viranomaisten tulee kuitenkin noudattaa tarkkaa harkintaa tuomioistuinmenettelyn käynnistämisessä tuottamuksellisten virkarikosten takia varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin seuraamusmuotoja.”

Vanhentuneen rikoksen tuomitseminen tapahtuu aina tuomitun vahingoksi, ja virhettä on itsessään pidettävä luonteeltaan vakavana. Rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta ei rangaistusta lain mukaan enää voi seurata on omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on otettava huomioon myös virheen syntytapa ja virheen aiheuttamat tosiasialliset seuraukset. On muun muassa arvioitava sitä, miten vakavaa huolimattomuutta virhe ilmentää.

Vanhentuneena tuomittu teko on ollut osa kolmella eri haastehakemuksella vireille tulleessa useita syytekohtia sisältäneessä oikeudenkäynnissä. Samassa oikeudenkäynnissä on ollut käsiteltävänä kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta vakavampia tekoja, joihin tuomioistuimen voi olettaa kiinnittäneen huomionsa.

Virheestä ei ole, hovioikeuden uutta rangaistuksen määräämistä koskevan tuomion lopputulos huomioon ottaen, ollut vastaajan kannalta haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia.

Katson, että puheenjohtajan virhettä on edellä kerrotuilla perusteilla, myös lakivaliokunnan edellä lainattu lausuma huomioon ottaen, pidettävä tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Lautamiesten vastuu

Käräjäoikeuden tuomiosta vastaavat lainoppinut tuomari ja lautamiehet yhdessä. Lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen vastuun samoin kuin muunkin vastuun perustavat säännökset soveltuvat samalla tavoin niin lakimiestuomariin kuin lautamiehiinkin. Laissa ei ole lautamiehen vastuuta koskevia erityissäännöksiä.

Tässä tapauksessa kyse on ollut syyteoikeuden vanhentumista koskevien sääntöjen soveltamisesta. Eri käräjäoikeuksista saamieni tietojen perusteella haastamisajankohta ei kuulu lautamiehelle oikeuden istunnossa säännönmukaisesti annettaviin tietoihin. Käytettävissä olevasta aineistosta ei ole tullut esiin seikkoja, joitten perusteella voisin katsoa että lautamiehillä olisi jostakin syystä ollut vastuun perustavaa aihetta nimenomaisesti kiinnittää huomiota kyseisen teon rikosoikeudelliseen vanhentumiskysymykseen. Vastuu virheestä kuuluu näin muodoin yksin oikeuden lainoppineelle puheenjohtajalle.

Hovioikeuden tuomio

Käräjäoikeuden virheellinen tuomio on vastaajan valituksen johdosta ollut hovioikeudessa käsiteltävänä vastaajalle tuomitun rangaistuksen osalta. Vanhentuneena tuomitun kulkuneuvon kuljettamisen oikeudetta syyksilukeminen ei tuon valituksen johdosta tullut hovioikeudessa käsiteltäväksi.

Olen 18.12.2007 asiassa dnro 9/30/05 antamassani ratkaisussa arvioinut hovioikeuden velvollisuutta korjata nyt kyseessä olevan kaltainen käräjäoikeuden tuomion virhe tilanteessa, jossa hovioikeuteen tehty valitus ei kattanut virheellisesti tuomitun teon syyksilukemista.

Tuossa ratkaisussani kerrotuin perustein minulla ei ole aihetta epäillä, että hovioikeus olisi asian ratkaistessaan menetellyt lain vastaisesti.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Edellä kerrotuilla perusteilla annan käräjätuomari A:lle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 6 §:n 1 mukaisen huomautuksen tuomiossa olleen virheen perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.