02.12.2009

Käräjäoikeus - Oikeudenkäyntikulut - Käsittelyaika

Oikeudenkäyntikulut riita-asiassa ja asian käsittelyn viipyminen

Kantelijat arvostelivat käräjätuomarin riita-asiassa antaman välituomion perusteluja oikeudenkäyntikulujen osalta. Kantelijat olivat olleet mainitussa riita-asiassa kantajina.

Hankitusta selvityksestä ilmeni, että hovioikeus oli aiemmin palauttanut kyseisen riita-asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Hovioikeus oli palauttamista koskevassa päätöksessään todennut, että asian ratkaistessaan käräjäoikeuden tuli antaa lausunto myös kaikista asiassa esitetyistä oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimuksista.

Käräjätuomari antoi lainvoimaiseksi jääneen välituomion, jonka mukaan koko kanne hylättiin. Käräjätuomari myönsi antamassaan selvityksessä, että häneltä jäi vastoin hovioikeuden edellyttämää lausumatta asian aikaisemmassa käsittelyssä käräjäoikeudessa vaadituista oikeudenkäyntikuluista. Hän kuitenkin totesi, että kantelijoita edusti oikeudessa lainoppinut asiamies ja heillä oli käytettävänään mahdollisuus valittaa välituomiosta hovioikeuteen, mutta tätä oikeutta he eivät käyttäneet hyväkseen.

Kantelijoilla oli käräjätuomarin kertomin tavoin ollut mahdollisuus valittaa käräjäoikeuden välituomiosta hovioikeuteen, mutta he eivät olleet tätä tehneet. Tämä ei oikeuskanslerin mukaan kuitenkaan poistanut sitä oikeudellista tosiasiaa, että käräjätuomari oli myöntämällään tavalla laiminlyönyt lausua välituomiossa asian aikaisemmassa käsittelyssä käräjäoikeudessa vaadituista oikeudenkäyntikuluista. Käräjätuomarin olisi tullut lausua hovioikeuden edellyttämin tavoin välituomiossa kaikista oikeudenkäyntikuluja koskevista korvausvaatimuksista. Oikeuskanslerin käytettävissä olleen aineiston perusteella kyse näytti olleen käräjätuomarin epähuomiossa tekemästä virheestä. Oikeuskansleri saattoi esittämänsä käsityksen käräjätuomarin virheellisestä menettelystä tämän tietoon.

Kantelua käsiteltäessä myös ilmeni, että kyseistä riita-asiaa oli käsitelty käräjäoikeudessa varsin pitkään. Asia oli alun perin tullut vireille käräjäoikeudessa vuonna 1998. Käräjäoikeuden samana vuonna antamasta tutkimatta jättämispäätöksestä oli valitettu hovioikeuteen, joka päätöksellään vuonna 1999 oli palauttanut asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Käräjäoikeus oli antanut asiassa lainvoimaiseksi jääneen välituomion vuonna 2007.

Kantelussa mainittua riita-asiaa koskeva asiakokonaisuus oli saadun selvityksen mukaan ollut varsin monimutkainen. Käräjätuomarin käsiteltävänä ollut riita-asia ei kuitenkaan itsessään näyttänyt olleen oikeudellisesti poikkeuksellisen vaikea tai laaja. Asian käsittelyssä pisimmän viiveen, yli neljä ja puoli vuotta, oli aiheuttanut toisessa tuomioistuimessa vireillä ollut kanne, jonka ratkaisua käräjäoikeus oli joutunut kantajien pyynnöstä odottamaan vuosina 1999 - 2004. Asiaa oli tämän jälkeen kuitenkin käsitelty lähes kolme ja puoli vuotta käräjäoikeudessa ennen asian ratkaisua. Oikeuskanslerin mukaan näytti siltä, että käräjäoikeudessa oli käsittelyn jatkamisen jälkeen ollut melko pitkiäkin ajanjaksoja, jolloin käsittely ei lainkaan ollut edennyt. Toisaalta myös asianosaisten omasta toiminnasta näytti aiheutuneen jonkin verran viivästystä asian käsittelyyn.

Asiaa kokonaisuutena arvioiden oikeuskansleri katsoi, että käräjätuomari ei ollut käsitellyt riita-asiaa säännösten edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota riita-asioiden joutuisaan käsittelyyn.

PL 21 §
VVML 14 §
OK 5 luku 17 § 3 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.