24.11.2009

Asiakirjapyyntö - Tiedotus - Esitutkinta

Asiakirjapyynnön käsittely ja tiedottaminen

Kantelijan poliisiviranomaiselle osoittamaa asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain edellyttämällä tavalla.

Kantelija oli lisäksi kokenut, että poliisimies oli tiedottanut yhtiön liiketoimintaan liittyvistä asioista leimaavasti ja yhtiötä kuulematta asiassa, jossa ei ollut käynnistetty esitutkintaa.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että poliisimies ei ollut menetellyt asiasta tiedottaessaan lain tai velvollisuuksiensa vastaisesti. Poliisin tiedottamisen asianmukaisuutta pohdittaessa kyseisessä tilanteessa voitiin soveltaa tietyin edellytyksin samoja säännöksiä kun esitutkinnasta tiedottamiseen.

Kantelijan asiassa poliisin tiedottamisen asiallisuudella, puolueettomuudella ja paikkansapitävyydellä oli ollut korostettu merkitys, koska väärinkäytösepäilyjen käsittely oli jäänyt mediakeskustelun asteelle. Tällaisessa tilanteessa poliisin tulee toimia siten, ettei puolueellisuudesta ja asenteellisuudesta herää perusteltuja epäilyjä. Tähän nähden epäilyjen julkiseksi tulosta johtuvia haitallisia seuraamuksia tulee poliisin pyrkiä korostetusti minimoimaan. Suojan tarve on suurin rikosepäilyjen selvittelyn alkuvaiheissa, jolloin myös tiedot tapahtumista ovat yleensä vajavaisimmat. Tällöin riski perusteettomasta leimautumisesta ja epätasapainoisesta julkisuudesta on suurin.

Apulaisoikeuskansleri totesi myös, että ulkoinen tiedottaminen on kiinteä osa poliisin toimintaa. Sillä edistetään julkisuusperiaatteen toteutumista sekä poliisitoiminnan avoimuutta. Viranomaisilta voidaan edellyttää mahdollisimman avointa ja aktiivista tiedottamista etenkin yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa.

Yksilöillä ja yhteisöillä, kuten tiedotusvälineillä, on oikeus saada tietoja myös niistä julkisista asioista, joista poliisi ei itse aktiivisesti tiedota. Tiedonsaantioikeus on perustuslakiin kirjoitettu perusoikeus, jota voidaan rajoittaa vain lailla ja välttämättömistä syistä. Esitutkintaviranomaiset joutuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuessaan vertailemaan erilaisia intressejä keskenään.

Tässä vertailussa, jotta vältyttäisiin perusteettomilta arvailuilta ja suoranaisilta väärinkäsityksiltä, poliisin on tärkeää poliisitoiminnan luonteen vuoksi kiinnittää erityistä huomiota tiedottamisensa asiallisuuteen, puolueettomuuteen ja paikkansapitävyyteen.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle poliisipäällikön huomiota sen varmistamiseen, että henkilökunnalla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta ja tietojen antamisessa noudatettavasta menettelystä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lisäksi vastaisen varalle poliisimiehen huomiota huolelliseen lain noudattamiseen asiakirjapyyntöjä käsiteltäessä. Lisäksi apulaisoikeuskansleri saattoi poliisimiehen tietoon näkemyksensä puolueettomuuden merkityksestä poliisin tiedottamisessa tilanteissa, joissa esitutkintaa ei käynnistetä.

Perustuslaki 12 §
Esitutkintalaki 7 §, 8 § ja 49 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 14 § ja 18 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.