18.11.2009

Henkilötiedot - Henkilötunnus - Julkaiseminen

Käräjäoikeuden menettely rikosasian tiedottamisessa

Kantelija oli pyytänyt tutkimaan käräjäoikeuden menettelyä, kun oikeus oli julkaissut erään julkisuudessa huomiota saaneen rikosasian tuomion palvelusivuillaan yleisön saataville, vaikka tuomio oli sisältänyt vastaajien henkilötietoja, mukaan lukien henkilötunnukset.

Käräjäoikeuden tuomio oli, kun käräjäoikeus ei miltään osin ollut määrännyt sitä salassa pidettäväksi, oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 22 §:n mukaan kokonaisuudessaan julkinen. Julkaisemisesta päättänyt käräjätuomari ei näin ollut rikkonut lain asettamia salassapitovelvoitteita antaessaan tuomion yleisesti saataville.

Käräjäoikeuden tuomion julkisuus ei vielä sellaisenaan tarkoita, että asiakirjan voi vapaasti julkaista yleisessä tietoverkossa niin, että kenellä hyvänsä on mahdollisuus ladata asiakirja omalle koneelleen katseltavaksi ja suorittaa asiakirjan sisältöön kohdistuvia tekstihakuja.

Tuomioistuimen rikosasiassa antama tuomio sisältää, tuomiosta riippuen, eritasoisia henkilötietoja. Osaa henkilötiedoista on pidettävä henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuina arkaluontoisina henkilötietoina. Lisäksi tuomion tuomiolauselmaan on vastaajien yksilöimiseksi merkitty vastaajien henkilötunnukset. Henkilötietolain 11 §:n 1 momentissa kielletään arkaluontoisten henkilötietojen käsittely. Lain 12 §:ssä luetellaan tapaukset, joissa arkaluontoisten henkilötietojen käsittely on tuosta pääsäännöstä poiketen sallittu. Lain 13 §:ssä säädetään edellytyksistä käsitellä henkilötunnusta. Oikeudesta käsitellä muita kuin arkaluontoisia henkilötietoja tai henkilötunnuksia säädetään henkilötietolain 8 §:ssä.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2004:15 todennut, ettei tuomioita ja (tuomioistuimen) päätöksiä voida pitää henkilötietolaissa tarkoitettuna henkilörekisterinä. Henkilötietolaki ei korkeimman oikeuden päätöksen mukaan sovellu tilanteeseen, jossa tuomioistuin antaa jäljennöksen tuomiosta tai päätöksestä siihen oikeutetulle. Korkein oikeus ei ole ratkaisussaan ottanut kantaa siihen, onko henkilötietolakia sovellettava tilanteeseen, jossa tuomio tai päätös annetaan saataville yleisessä tietoverkossa.

Tietosuojavaltuutettu on apulaisoikeuskanslerin pyynnöstä antamassaan lausunnossa todennut, että tuomioistuimen ratkaisun julkaiseminen käräjäoikeuden verkkosivuilla on henkilötietolaissa tarkoitettua henkilötietojen automaattista käsittelyä. Lausunnossa viitatussa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asian C-101/01 ratkaisussa tietosuojadirektiivin 95/46/EY soveltamisesta on todettu, että henkilön nimen tai muun henkilön yksilöivän tiedon julkaiseminen internet-kotisivulla on kokonaan tai osittain automatisoitua henkilötiedon käsittelyä. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu huomioon ottaen käräjäoikeuden tuomion julkaisu tuomioistuimen verkkosivulla on ollut sellaista henkilötiedon automaattista käsittelyä, johon on sovellettava henkilötietolakia.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia, jollei muualla laissa toisin säädetä. Julkisuuslain 20 §:ssä säädetään viranomaisen velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa.

Kantelussa tarkoitettu tuomio oli koskenut laajaa julkisuutta saanutta asiaa, ja käräjäoikeuden tiedossa oli, että tiedotusvälineet odottivat asiassa annettavaa tuomiota. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että tuomioistuimen ratkaisua voi tällä perusteella pitää yleisen tiedonsaannin kannalta keskeisenä käräjäoikeuden asiakirjana. On kuitenkin jossain määrin kyseenalaista, voiko julkisuuslain 20 §:ään perustuvaa tiedonjakovelvoitetta pitää sellaisena viranomaisen laissa säädettynä tehtävänä, joka oikeuttaa henkilötietolain 8 §:n 4 -kohdan mukaisesti henkilötietojen käsittelyyn, henkilötietolain 12 §:n 5 -kohdan mukaisesti arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn tai henkilötietolain 13 §:n 1 -kohdan mukaisesti henkilötunnuksen käsittelyyn. Kun yksityiselämän suojasta on säädetty perustuslaissa ja henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä, apulaisoikeuskansleri yhtyi tietosuojavaltuutetun lausunnossaan esittämään näkemykseen, jonka mukaan henkilötietolain säännökset tulisi ottaa täydentävästi huomioon, kun kyse on muusta kuin julkisuuslain 16 §:ssä tarkoitetusta tiedon antamisesta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle käräjäoikeuden ja julkaisemisesta vastanneen käräjätuomarin huomiota ratkaisussa henkilötietolain soveltamisesta lausuttuun.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.