02.09.2009

Käräjäoikeus - Rikosasia - Julkisuus

Käräjäoikeuden menettely rikosasian istunnon julkisuudesta päätettäessä

Käräjäoikeus oli tehnyt päätöksen rikosasian suullisen käsittelyn toimittamisesta suljetuin ovin. Päätös oli julistettu istunnon aluksi. Kantelija arvosteli käräjäoikeuden menettelyä katsoen muun ohella, että kyseinen päätös oli tehty jo ennen istuntoa.

Saadun selvityksen mukaan asiassa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari oli etukäteen ennen istuntoa selvittänyt asianosaisten asianajajilta kannat käsittelyn julkisuuskysymykseen. Käräjätuomari oli tässä yhteydessä ilmoittanut puhelimitse vastaajien asianajajalle, ettei tämän päämiesten toivetta avoimin ovin käsiteltävästä istunnosta ollut mahdollista noudattaa. Selvää myös oli, että istunnon aluksi käräjätuomari oli julistanut salassapitopäätöksen kysymättä istunnossa asianosaisten mielipidettä käsittelyn julkisuudesta. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan yksiselitteistä oli, että päätös suullisen käsittelyn toimittamisesta suljetuin ovin oli tosiasiallisesti tehty kansliassa jo ennen istuntoa.

Oikeuskansleri katsoi, ettei käräjäoikeus menetellyt minkään tapahtuma-aikana vuonna 2006 voimassa olleen nimenomaisen lainsäännöksen vastaisesti tehdessään päätöksen asian käsittelemisestä suljetuin ovin tosiasiassa kansliassa jo ennen istuntoa. Tapahtuma-aikana voimassa olleeseen oikeudenkäynnin julkisuudesta annettuun lakiin ei sisältynyt määräyksiä siitä, missä järjestyksessä asiasta olisi tullut päättää.

Koska nimenomaista ja yksiselitteistä säännöstä asiasta ei ollut, oikeuskansleri ei pitänyt oikeudellisesti perusteltuna julkisuusperiaatteen rajoittamista merkitsevää menettelytapaa. Tapahtuma-aikana voimassa ollutta oikeudenkäynnin julkisuudesta annettua lakia oli oikeuskanslerin mielestä tullut soveltaa niin, että käsittely oli julkista, ellei jossakin säännöksessä nimenomaisesti muuta säädetty. Oikeuskansleri viittasi muun ohella myös siihen, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa on korostettu sitä, että julkisuusperiaatteesta poikkeavaa määräystä on tulkittava oikeudenkäyntimenettelyn osalta ahtaasti. Näin ollen olisi ollut oikeudellisesti asianmukaisempaa, että päätös asian käsittelemisestä suljetuin ovin olisi tehty vasta istunnossa. Tämä olisi myös mahdollistanut sen sinänsä perustellun menettelytavan, että käräjäoikeus olisi suullisesti istunnossa tiedustellut asianosaisten mielipiteet käsittelyn julkisuuskysymyksiin ja yleisöllä olisi ollut mahdollisuus kuulla nämä kannanotot. Tällainen menettely olisi ollut puolustettavissa erityisesti oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen nimissä.

Oikeuskansleri saattoi esittämänsä näkemykset asiassa puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin tietoon.

EIS 6 art.
PL 21 §
OikJulkL 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.