15.06.2009

Tuomari - Salassapitovelvollisuus - Ratkaisu

Salassapitomerkinnän laiminlyöminen

Poliisilaitoksen rikoskomisario oli tehnyt oikeuskanslerinvirastoon ilmoituksen käräjäoikeuden käräjätuomariin kohdistuvasta tutkintapyynnöstä. Tutkintapyynnössä katsottiin, että tuomari olisi tahallaan jättänyt tekemättä salassapitomerkinnän turvaamistoimea koskevaan päätökseen. Rikoskomisario oli tehnyt päätöksen, ettei asiassa toimiteta esitutkintaa. Päätöksen perusteena oli se, ettei tutkintapyynnössä ollut esitetty seikkoja, joiden perusteella olisi ollut syytä epäillä käräjätuomarin syyllistyneen rikokseen.

Oikeuskansleri katsoi, että hänellä ei ollut oikeudellisia perusteita arvioida asiaa rikosoikeudellisesti toisin kuin poliisi oli tehnyt. Tutkintapyynnöstä ja esitutkintapöytäkirjasta ilmenneen johdosta käräjätuomarin menettelyä selvitettiin kuitenkin viranomaistoiminnan laillisuusvalvonnan puitteissa.

Asiassa oli riidatonta, että kyseinen turvaamistoimea koskeva ratkaisu oli ollut salassapidettävä. Käräjätuomari totesi oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että kyse oli ollut inhimillisestä erehdyksestä, jonka käräjätuomari oli korjannut heti sen huomattuaan täydentäen ratkaisuaan mainitulla merkinnällä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 9 §:n nojalla 12 päivää ratkaisun antamisen jälkeen.

Rikoskomisarion esitutkintaa koskevasta päätöksestä ilmeni, että ennen kuin käräjätuomari oli merkinnyt ratkaisun salassa pidettäväksi, käräjäoikeuden kansliasta oli annettu toimittajalle kopio ratkaisusta.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että salassa pidettävien oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapidon turvaaminen on tärkeää asianosaisten oikeusturvan ja muutoinkin rikosprosessin asianmukaisen kulun turvaamiseksi. Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa säädettyjen salassapitoa koskevien säännösten tarkoitus ja tavoite jää täyttymättä, jos salassapitomerkinnöistä ei huolehdita asianmukaisesti.

Oikeuskansleri katsoi, että käräjätuomarin menettely ei ollut täyttänyt tuomarin työlle asetettavia huolellisuusvaatimuksia salassapitomerkinnän jäätyä asianmukaisesti tekemättä.

Oikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle käräjätuomarin huomiota tarkkuuteen salassapitomerkintöjen tekemisessä ja lähetti päätöksensä tiedoksi myös käräjäoikeuden laamannille.

Perustuslaki 21 §
Valtion virkamieslaki 14 § 1 momentti ja 45 § 1 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.