04.06.2009

Päätös - Kuuleminen - Tiedoksianto

Vesihuoltolain mukainen kuuleminen ja päätöksen tiedoksianto

Kaupunginvaltuusto oli tehnyt vesihuoltolaissa tarkoitetun vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueita koskevan päätöksen. Päätös koski useita vesihuoltolaitoksia. Kantelijan mukaan kaupunginvaltuuston päätös kantelussa tarkoitetun vesiyhtymän toiminta-alueen laajentamisesta oli epäselvä.

Kantelun ja kaupungin oikeuskanslerille antaman selvityksen perusteella oli ilmeistä, että kaupunki katsoi valtuuston päätöksen koskevan myös kantelussa mainittua vesiyhtymää. Kaupunginvaltuuston päätöksen tekemisen jälkeen alueellinen ympäristökeskus oli selvittänyt vesiyhtymän toiminta-alueen laajentamiseen liittyviä asioita. Ympäristökeskuksen selvityksestä, ja kaupungin oikeuskanslerille antamasta selvityksestä välillisesti, kävi ilmi, että kaupunki ei ollut kuullut vesiyhtymää vesihuoltolaissa säädetyllä tavalla. Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan kaupungin olisi tullut vesi- ja viemärilaitosten toiminta-aluetta koskevassa valmistelussa ottaa huomioon vesihuoltolaissa tarkoitettu velvollisuus kantelussa tarkoitetun vesiyhtymän kuulemiseen.

Saadun selvityksen valossa oli myös ilmeistä, että kaupunginvaltuuston päätöstä ei ollut annettu tiedoksi kuntalaissa säädetyllä tavalla. Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä lausuttiin, että mikäli valtuuston hallintopäätöstä ei ole annettu tiedoksi kuntalaissa säädetyllä tavalla, on mahdollista, että kuntalain mukainen valitusaika ei ole alkanut kulua. Päätöksessä todettiin, että asianosaiseksi itsensä katsovan tahon on mahdollista omalla vastuullaan hakea hallintopäätökseen muutosta säännönmukaisin tai ylimääräisin muutoksenhakukeinoin. Lopulta itsenäistä harkintavaltaa käyttävä tuomioistuin yksittäistapauksessa ratkaisee, onko muutoksenhakija asiassa asianosainen ja täyttyvätkö valituksen tutkimiselle asetetut edellytykset. Näihin kuuluu myös tiedoksi antamisen laiminlyönnin merkitys valitusajan kulumiselle.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota vastaisen varalle velvollisuuteen noudattaa kuntalain säännöksiä hallintopäätöksen tiedoksi antamisesta ja vesihuoltolain säännöstä velvollisuudesta kuulla vesihuoltolaitosta. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kaupungilla oli edelleen valtuuston päätöstä koskeva velvollisuus tiedoksi antamista koskevien säännösten noudattamiseen.

Perustuslaki 21 § 2 mom.
VesihuoltoL (119/2001) 8 § 1 mom., 32 § 3 mom. ja 33 § 1 mom. 1 k.
KuntaL (365/1995) 93, 94 ja 95 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.