03.06.2009

Asiakirjapyyntö - Julkisuuslaki - Hyvä hallinto

Asiakirjapyynnön käsitteleminen

Kantelija oli pyytänyt kunnassa laadittua muistiota lähettämällä tätä koskevan asiakirjapyynnön kunnanjohtajan sihteerille. Kunnanjohtajan sihteeri oli vastannut kantelijalle sähköpostitse, että muistio ei ole julkinen asiakirja eikä kantelija ollut saanut pyytämäänsä muistiota.

Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, että mikäli kunnanjohtajan sihteeri on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 14 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu virkamies, hänen olisi tullut antaa kantelijalle tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi ja tiedustella kantelijalta, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että julkisuuslain 18 §:ssä tarkoitettu hyvä tiedonhallintatapa edellyttää muun muassa sitä, että viranomaisen palveluksessa olevilla on tarvittava tieto siitä menettelystä, jota noudatetaan tietopyyntöön vastaamisessa.

Kunnanhallitus apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä ja lausunnossa katsoi, että kysymyksessä oleva muistio on hallinnon omaan käyttöön tehty työmuistio eikä se ole julkinen.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä lausuttiin, että kunnan olisi tullut tehdä muistion antamisesta kieltäytymisestä julkisuuslaissa tarkoitettu hallintolain 43, 44 ja 45 §:n mukainen kirjallinen ja perusteltu hallintopäätös, johon olisi liitetty hallintolain 47 §:ssä tarkoitettu valitusosoitus hallinto-oikeuteen. Muistion pyytäjällä olisi ollut tämän jälkeen mahdollisuus hakea hallintopäätökseen julkisuuslain 33 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla muutosta valittamalla siitä hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Päätöksessä todettiin, että kunnalla oli edelleen julkisuuslain mukainen velvollisuus tehdä hallintopäätös muistion pyytämistä koskevassa asiassa, koska ilmeisestikään sellaista ei ollut vielä tehty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.