03.03.2009

Yhdenvertaisuus

Mielipiteenvapauden huomioon ottaminen hallintopäätöstä tehtäessä

Sisäasiainministeriön poliisiosaston turvallisuusalan valvontayksikön ylitarkastaja oli vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskeneessa asiassa lähettämässään kuulemiskirjeessä todennut mahdollisen kielteisen hakemuspäätöksen perusteena, että hakijan toimittaman kirjan lukemalla oli todettavissa hakijan asenteiden olevan vartioimisliikkeen vastaavalle hoitajalle sopimattomia. Ylitarkastaja oli vastaavanlaisessa kuulemiskirjeessä järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymistä koskevassa asiassa todennut hänelle muodostunutta käsitystä hakijan soveltumattomuudesta järjestyksenvalvojakouluttajaksi tukeneen hakijan erään yhdistyksen eduskunnan valiokunnalle järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamista koskeneesta lakiesityksestä antamassa lausunnossa esittämät kannanotot. Hänen mukaansa lausunnosta ilmenevät hakijan asenteet osoittivat hänet soveltumattomaksi järjestyksenvalvojakouluttajaksi.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään pitävänsä periaatteellisesti tärkeänä, että eduskunnan valiokunnalle annettavassa lausunnossa voi esittää mielipiteensä valiokunnan käsiteltävänä olevasta lakiesityksestä tarvitsematta ottaa huomioon mahdollisuutta, että se saattaa myöhemmin estää jonkin viranomaisluvan tai etuuden saamista. Hänen mukaansa myös muiden mielipiteenilmaisujen merkitystä hallintopäätöksen perusteena harkittaessa on kiinnitettävä huomiota perus- ja ihmisoikeussääntelyn mainitunlaisen päätösperusteen käyttämiselle mahdollisesti asettamiin rajoitteisiin. Oikeuskansleri viittasi päätöksessään muun ohella perustuslaissa olevaan kieltoon asettaa ketään ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan mielipiteen perusteella ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa valtiolle asetettuun velvollisuuteen taata sananvapaudesta ja yhdistymisvapaudesta nauttiminen ilman minkäänlaista mielipiteisiin perustuvaa syrjintää. Hän kiinnitti kuulemiskirjeet laatineen ylitarkastajan huomiota päätöksessään esittämiinsä näkökohtiin.

Euroopan ihmisoikeussopimus 10, 11 ja 14 artiklat
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 2 ja 25 artiklat
Perustuslaki 6, 12, 13 ja 22 §
Yhdenvertaisuuslaki 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.