9.3.2009

Hallintokantelu - Valvonta - Hyvä hallinto

Hallintokantelun käsittelystä lääninhallituksessa

Lääninhallitukselle osoittamassaan hallintokantelussa kantelija perustuslain 21 §:n jokaiselle suomiin oikeuksiin vedoten kertoi, että hän oli kirjallisesti pyytänyt kaupungin opetuslautakuntaa tekemään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisen päätöksen ja määräämään tietyt kantelijan yksityisyyttä loukkaavat tiedot ja asiakirjat salassa pidettäviksi. Opetuslautakunta ei ollut käsitellyt asiaa eikä kantelija ollut saanut asiasta valituskelpoista päätöstä eikä muutakaan vastausta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että opetuslautakunta oli menettelyllään evännyt kantelijalta perustuslain 21 §:ssä säädetyn perusoikeuden hyvään hallintoon: oikeuden saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa, oikeuden perustellun päätöksen saamiseen ja oikeuden muutoksen hakemiseen.

Lääninhallituksen päätöksessä (päätöslauselma) sivuutetaan kokonaan edellä perustuslain 21 §:n vastaiseksi todettu opetuslautakunnan menettely. Sanottua pykälää ei myöskään mainita sovelletuissa oikeusohjeissa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että lääninhallituksen olisi tullut kantelun perusteella todeta opetuslautakunnan sanottu perustuslain 21 §:n vastainen menettely ja sen jälkeen harkita toimenpiteitä. Lääninhallitus oli laiminlyönyt sekä kuntalain 8 §:n 2 momentissa säädetyn valvontavelvollisuutensa että noudattaa hallintolain 4 §:n 3 momentin velvoitetta hallintokanteluasioissa käsiteltäessä eli hyvän hallinnon perusteiden noudattamisen ja niiden henkilöiden oikeuksien turvaamisen, joita asia välittömästi koskee.

Huomioon ottaen nimenomaisesti säädetyt valvontavelvollisuus ja hallintokanteluasioiden käsittelyperiaatteet lääninhallituksen menettelyä oli pidettävä erityisen moitittavana. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri antoi lääninhallitukselle huomautuksen vastaisen varalle sen virheellisestä menettelystä. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, miten kantelijan pyyntöä opetuslautakunnalle tiettyjen tietojen ja asiakirjojen määräämisestä salassa pidettäviksi oli arvioitava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain valossa.

Suomen perustusL 21 §
KuntaL 8 § 2 mom
HallintoL 4 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.