9.3.2009

Hyvä hallinto - Selvitys

Toimenpidepyynnön tekijän oikeudesta hyvään hallintoon

Kantelija oli kirjallisesti pyytänyt opetuslautakuntaa tekemään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisen päätöksen ja määräämään tietyt kantelijan yksityisyyttä loukkaavat tiedot ja asiakirjat salassa pidettäviksi. Opetuslautakunta ei ollut käsitellyt asiaa eikä kantelija ollut saanut asiasta valituskelpoista päätöstä eikä muutakaan vastausta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että opetuslautakunta oli perustuslain 21 §:n nojalla velvollinen käsittelemään kantelijan toimenpidepyynnön asianmukaisesti ja tekemään perustellun päätöksen, johon kantelijalla (kielteisessä tapauksessa) täytyi olla mahdollisuus hakea muutosta. Kun opetuslautakunta ei menetellyt tällä tavoin, se menettelyllään eväsi kantelijalta perustuslain 21 §:ssä säädetyn perusoikeuden hyvään hallintoon: oikeuden saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa, oikeuden perustellun päätöksen saamiseen ja oikeuden muutoksen hakemiseen. Apulaisoikeuskansleri huomautti vastaisen varalle opetuslautakuntaa sen virheellisestä menettelystä. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, miten kantelijan pyyntöä opetuslautakunnalle tiettyjen tietojen ja asiakirjojen määräämisestä salassa pidettäviksi oli arvioitava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain valossa.

Samalla apulaisoikeuskansleri huomautti opetuslautakuntaa ja kaupunginhallitusta vastaisen varalle siitä, että ne olivat laiminlyöneet asianmukaisesti noudattaa perustuslain 111 §:n 1 momentin ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 5 §:n 1 momentin säännöksiin perustuvaa velvollisuutta toimittaa oikeuskanslerille tarpeellinen selvitys kantelun tutkimiseksi.

Kaupunginhallituksen tuli 30.4.2009 mennessä toimittaa apulaisoikeuskanslerille opetuslautakunnan selvitys, josta ilmeni, mihin toimenpiteisiin se oli tämän päätöksen perusteella ryhtynyt.

Kaupunginhallitus toimitti sille asetettuun määräpäivään mennessä tiedon niistä toimenpiteistä, joihin opetuslautakunta oli tämän päätöksen perusteella ryhtynyt. Opetuslautakunta hylkäsi 21.4.2009 kantelijan tekemän salassa pidettäväksi määräämistä koskevan vaatimuksen. Kantelija valitti päätöksestä.

Suomen perustusL 21 §
Suomen perustusL 111 § 1 mom
L valtioneuvoston oikeuskanslerista 5 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.