22.01.2009

Poliisi - Rikosilmoitus - Kirjaaminen

Rikosilmoituksen kirjaaminen

Kantelija oli toimittanut poliisille kirjallisen tutkintapyynnön huhtikuussa 2006 ja kaksi kirjallista tutkintapyynnön täydennystä kesäkuussa 2006. Kantelija arvosteli sitä, että mainitut asiakirjat eivät olleet johtaneet rikosilmoituksen kirjaamiseen. Poliisi oli kirjannut rikosilmoituksen vasta maaliskuussa 2007 kantelijan tuolloin ilmoittamien seikkojen johdosta.

Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n mukaan kun asianomistaja tai joku muu ilmoittaa poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksesta tai tapahtumasta, jota hän pitää rikoksena, ilmoitus on viipymättä kirjattava. Asetuksen 3 §:n mukaan esitutkintaviranomaisen on mahdollisuuksiensa mukaan tehtävä selkoa asianomistajalle siitä, mihin toimenpiteisiin rikoksesta tehdyn ilmoituksen tai esitutkintaviranomaisen tietoon muuten tulleen rikoksen johdosta ryhdytään.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan rikosilmoituksen kirjaamista koskeva säännös on varsin ehdoton ja selvää on, että kynnys ilmoituksen kirjaamiseen on matala. Vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin pidettävä sitä, että ilmoituksen tekijä riittävän tarkasti kuvaa rikoksena pitämänsä tapahtuman kulun. Ilmoituksen vastaanottajan on kyettävä ymmärtämään, mitä tapahtumaa pidetään rikoksena.

Poliisin antaman selvityksen johdosta apulaisoikeuskansleri painotti, että alustavan selvityksen hankkiminen ei ole oikeudellisesti hyväksyttävä peruste ilmoituksen kirjaamisen lykkäämiselle tai sille, ettei ilmoitusta lainkaan kirjata. Ilmoituksen kirjaaminen ja esitutkinnan aloittamisen edellytysten arviointi ovat kaksi toisistaan erillistä toimenpidettä.

Apulaisoikeuskansleri piti kantelijan tutkintapyyntöä ja sen täydennyksiä tulkinnanvaraisina. Etenkin kantelijan tutkintapyyntö jätti epäselväksi sen, mitä tapahtumaa tai tapahtumia kantelija piti rikoksena tai oliko kantelija ylipäätään ilmoittanut rikosta tai tapahtumaa, jota hän piti rikoksena. Siltä osin kuin poliisi oli jättänyt tutkintapyynnön kirjaamatta ja poliisi oli tästä kantelijalle ilmoittanut, poliisin menettelyä voitiin siten pitää asianmukaisena.

Ensimmäisessä tutkintapyynnön täydennyksessä kantelija sen sijaan kuvasi jossain määrin tarkemmin rikoksena pitämäänsä tapahtumaa ja täydennyksestä ilmeni muutoinkin tarkemmin, että kantelija nimenomaisesti piti mainitsemiansa tapahtumia rikoksena.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä oikeudellisesti perusteltua olisi näin ollen ollut, että poliisi olisi kantelijan ensimmäisen tutkintapyynnön täydennyksen johdosta kirjannut esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n mukaisesti viipymättä ilmoituksen, eikä vasta maaliskuussa 2007 noin yhdeksän kuukautta myöhemmin.

Apulaisoikeuskansleri saattoi ilmoituksen kirjaamisesta esittämänsä näkemyksen poliisilaitoksen tietoon.

EPA 1 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.