19.9.2008

Perusteleminen - Hallintokantelu - Salassapitovelvollisuus

Hallintokanteluun annettavan ratkaisun perusteleminen

Kantelija oli saanut lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta ratkaisun sinne tekemäänsä kanteluun. Ratkaisu oli varsin suppea ja siinä oli todettu, että kantelijalle ei salassapitosäännösten vuoksi voida selvittää asiaa.

Kantelu oli jätetty sisällöllisesti tutkimatta, koska kantelija ei ollut sellaisessa asemassa, että hänellä olisi ollut oikeus tietojen saantiin. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä todettiin, että kanteluasian tutkimatta jättäminenkin on hallintolaissa tarkoitettu viranomaispäätös, joka tulee riittävässä määrin perustella. Kanteluasian tutkimatta jättämisen kannalta olennaisia kysymyksiä ovat olleet ainakin se, millä perusteella kantelija oli siinä asemassa, että hänellä ei ollut oikeutta saada tietoja toisen henkilön terveydentilasta. Sen jälkeen lääninhallituksen tehtävänä olisi ollut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä potilastietojen ja terveydenhuollon tietojen salassapitoa koskevan erityislainsäädännön asiaa koskeviin säännöksiin viitaten vastauksessaan selvittää, millä perusteella kantelijalla ei ollut oikeutta tietojen saantiin ja minkä vuoksi hänelle ei näin ollen voitu antaa kanteluunsa sisällöllistä asiaratkaisua.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti päätöksessään läänin sosiaali- ja terveysneuvoksen ja lääninlääkärin huomiota kanteluihin annettavien ratkaisujen perustelemiseen hallintolaissa säädetyllä tavalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.