8.9.2008

Tulkkaus - Esitutkinta

Poliisin menettely tulkkauksen järjestämisessä

Poliisipartio oli suppeassa esitutkinnassa vieraskielisen rikoksesta epäillyn kuulustelussa käyttänyt satunnaisia ulkopuolisia henkilöitä tulkkeina.

Esitutkintalain 37 §:n 1 momentin mukaan esitutkintaviranomaisen on huolehdittava tulkkauksesta tai valtion kustannuksella hankittava tulkki silloin, kun viranomaisen ei kielilain mukaan ole käytettävä epäillyn kieltä.

Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan poliisipartion menettely ei täyttänyt mainitun lainkohdan asianmukaisesti järjestetylle tulkkaukselle asettamia vaatimuksia.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan on kyseenalaista, että rikoksesta epäiltyä kuulustellaan henkilöiden välityksellä, joiden kieli- ja tulkkaustaidoista taikka puolueettomuudesta ei ole takeita. Ensiksikin oikeusasioissa käytettävä terminologia ei välttämättä ole tuttua sellaisellekaan henkilölle, jolle arkikielen tulkkaaminen ei muuten tuota ongelmia. Toiseksi mainitulla menettelyllä saatetaan henkilöön kohdistuvia rikosepäilyjä perusteettomasti ulkopuolisten henkilöiden tietoon, mistä saattaa aiheutua merkittävääkin vahinkoa rikoksesta epäilylle, varsinkin tilanteissa, joissa epäilyt osoittautuvat aiheettomiksi. Kolmanneksi sattumanvaraisella tulkkaajalla voi olla asiaan taikka asianosaisiin sellainen suhde, joka vaikuttaa tulkkauksen asianmukaisuuteen eikä ole poliisin tiedossa.

Sisäasiainministeriön poliisiosaston teettämästä laajasta selvityksestä oli pääteltävissä, että poliisiviranomaiset pääsääntöisesti noudattavat sisäasiainministeriön käännös- ja tulkkauspalvelusta antamaa ohjetta eli turvautuvat sopimustulkkeihin tai jossain määrin käyttävät omaa kielitaitoista henkilökuntaa. Kantelutapauksessa näytti siis olevan kyse yksittäistapauksesta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sisäasiainministeriön poliisiosaston ja asianomaisen paikallispoliisiyksikön huomiota esitutkintalain 37 §:n 1 momentin noudattamiseen esitutkinnassa. Samalla hän pyysi poliisiyksikköä ilmoittamaan määräpäivään mennessä, mihin toimenpiteisiin se oli ryhtynyt kantelussa kuvatun kaltaisten tilanteiden välttämiseksi vastaisuudessa.

Poliisiyksikkö ilmoitti määräpäivään mennessä, että se oli tiedottanut henkilökunnalleen apulaisoikeuskanslerin päätöksestä. Tulkkauspalveluiden järjestämisestä oli laadittu koulutusesitys, joka oli käyty läpi poliisipiirin päällystön ja alipäällystön neuvottelupäivillä. Esimiehet oli myös velvoitettu saattamaan alaistensa tietoon esityksen sisältö.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.