8.7.2008

Metsästys - Hallintoasia

Riistanhoitoyhdistyksen suorittama metsästystä koskeva koulutus ja metsästyksenvalvonta

Riistanhoitoyhdistys oli kirjeessään ilmoittanut kantelijalle, ettei häntä ollut hyväksytty metsästyksenvartijakoulutukseen, koska kukaan riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsenistä ei tunne hakijaa. Kantelijan mukaan riistanhoitoyhdistyksen päätös oli hallintoasiassa annettu päätös, ja siihen olisi tullut liittää muutoksenhakuosoitus maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että metsästyslaissa tai -asetuksessa ei ole erikseen säännelty metsästystä ja riistanhoitoa koskevan koulutuksen ja neuvonnan järjestämisestä tai metsästyksenvartijan valintaan liittyvistä edellytyksistä, menettelyistä ja päätöksenteosta. Ainoastaan ministeriön vahvistamassa ohjesäännössä mainitaan, että riistanhoitoyhdistyksen hallitus hyväksyy metsästyksenvartijat sekä myöntää heille valtakirjat. Hän totesi, etteivät riistanhoitoyhdistyksen ratkaisun perustelut olleet objektiivisesti hyväksyttävät ja vastanneet hyvän hallinnon vaatimusta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että valitusviranomainen eli tässä tapauksessa metsästyslain 90 §:n 1 momentin perusteella maaseutuelinkeinojen valituslautakunta tekee viime kädessä päätöksen hallinnollisen ratkaisun valituskelpoisuudesta ja joko tutkii valituksen tai jättää sen valituskelvottomana tutkimatta. Metsästyksenvartijakoulutusta ja metsästyksenvartijaksi valitsemista koskeva säännöspohja ei ole kantelussa kuvatun tilanteen osalta riittävä. Metsästyksenvartija käyttää lain mukaista julkista valtaa ja apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että maa- ja metsätalousministeriön tulisi metsästäjäorganisaation ylimpänä viranomaisena tarkistaa sääntelyn tai vähintäänkin ohjeistuksen tarve edellä kuvatun tulkinnallisen tilanteen selkeyttämiseksi sekä hyvän hallinnon perusteiden toteutumisen varmistamiseksi metsästäjäorganisaation toiminnassa. Maa- ja metsätalousministeriön on 31.12.2008 mennessä ilmoitettava oikeuskanslerille mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tässä päätöksessä kuvatussa asiassa.

Metsästyslaki (615/1993) 63 § 1 ja 4 mom., 88 § 1 mom. (600/2005),
89 § (314/2005)ja 90 § 1 mom. (314/2005)
Metsästäjäorganisaation 1.1.2003 voimaan tullut ohjesääntö 25 §
Hallintolaki 2 ja 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.