30.6.2008

Asiakirjajulkisuus

Asiakirjan antamisesta päättäminen

Asianomaisen alueen kyläyhdistys oli pyytänyt Metsähallitukselta jäljennökset kuudesta yksilöidystä asiakirjasta, jotka liittyivät erääseen maa-alueeseen ja siellä suoritettuihin Metsähallituksen hakkuisiin. Metsähallitus ei ollut antanut pyytäjälle asiakirjajäljennöksiä, mutta ei myöskään ollut tehnyt asiassa julkisuuslain 14 §:n mukaista hallintopäätöstä, johon olisi ollut mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Metsähallitus oli luovuttanut pyydettyjä asiakirjoja vähitellen, ja viimeiset vasta noin neljän kuukauden kuluttua pyynnöstä, kantelun ollessa jo vireillä oikeuskanslerinvirastossa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että julkisuuslain 14 §:ssä edellytetty määräaika pyydetyn tiedon antamiselle on pääsääntöisesti kaksi viikkoa ja kuukausi siinä tapauksessa, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavallista suuremman työmäärän. Edelleen hän totesi, että asiakirjan julkisuutta ja asiakirjan antamista koskevat ja muut julkisuuslain 14 §:ssä tarkoitetut asiat on käsiteltävä viivytyksettä. Lainsäätäjä on näin asettanut julkisuuslaissa säädettyjen asiakirjojen julkisuutta ja asiakirjojen saamista koskevien asioiden käsittelyajalle erityisen joutuisuusvelvollisuuden. Mainittu säännös asettaa viranomaiselle suuremman joutuisuusvelvollisuuden kuin mitä muutoin hallintoasioissa on edellytettävä. Laissa asetetun erityisen joutuisuusvelvollisuuden taustalla on ajatus siitä, että julkisuuslaissa tarkoitetun asiakirjan ja tiedon saanti voi olla asiakirjan ja tiedon pyytäjälle tarpeen omien oikeuksiensa tai etujensa turvaamiseksi ja valvomiseksi. Sen vuoksi lakiin perustuvien asiakirjojen ja tietojen saantia koskeviin pyyntöihin tulee suhtautua asiaan kuuluvalla vakavuudella ja huolellisuudella ja menetellä ko. asioissa laissa säädetyn velvoittavan säännöksen edellyttämällä tavalla.

Metsähallituksen huomiota kiinnitettiin viranomaisen toiminnan julkisuutta koskeviin säännöksiin. Koska pyydetyt asiakirjat oli sittemmin luovutettu kantelijalle, muihin toimenpiteisiin ei ollut aihetta.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.