30.6.2008

Asiakirjajulkisuus

Asiakirjan antamisesta päättäminen

Metsähallitukselta oli pyydetty jäljennökset kolmesta yksilöidystä asiakirjasta, jotka liittyivät tarjouskilpailun johdosta tehtyyn valintapäätökseen, sekä valitusosoitusta. Uudelleen esitetyssä pyynnössään kantelija toivoi asian saattamista viranomaisen ratkaistavaksi, pyysi ilmoittamaan asian käsittelyajan ja ilmoittamaan viestinsä vastaanottamisesta.

Metsähallitus ei ollut antanut pyytäjälle asiakirjajäljennöksiä eikä vastannut kantelijan uuden pyynnön sisältävään sähköpostiviestiin. Metsähallitus ei myöskään ollut tehnyt asiassa julkisuuslain 14 §:n mukaista hallintopäätöstä, johon olisi ollut mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Päätöstä ei tehty senkään jälkeen, kun asia oli jo käsiteltävänä oikeuskanslerinvirastossa. Metsähallitus oli selvityksensä perusteella tietoinen oikeasta menettelystä asiakirjapyynnön käsittelyssä, mutta ilmoitti odottavansa oikeuskanslerin ratkaisua siitä, mitkä asiakirjat pyytäjällä oli oikeus saada loukkaamatta tarjouskilpailuun osallistuneiden liike- ja ammattisalaisuuden suojaa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että ylimpänä yleisenä laillisuusvalvontaviranomaisena oikeuskanslerin tehtävänä ei ole tehdä päätöksiä asiakirjojen julkisuudesta toisen viranomaisen puolesta asiassa, joka lain nojalla kuuluu sen omiin velvollisuuksiin. Julkisuuslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun Metsähallituksen henkilöstöön kuuluvan, jolle Metsähallitus on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuului, tehtävänä on ollut, ja kun kantelijan asiakirjapyyntöä koskevaa asiaa ei ollut ratkaistu, edelleen oli, tutkia asia ja antaa tälle hänen pyytämänsä asiakirjat tai kielteisessä tapauksessa antaa pyyntöön julkisuuslain 14 §:n mukainen valituskelpoinen päätös. Kun kantelija oli pyytänyt kolmea eri asiakirjaa, Metsähallituksen tehtävänä oli ratkaista asia kunkin asiakirjan osalta ja sikäli kuin johonkin asiakirjapyyntöön ei suostuttu, antaa siitä ja kieltäytymisen perusteesta hallintolain mukainen perusteltu päätös.

Edelleen apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asiakirjan julkisuutta ja asiakirjan antamista koskevat ja muut julkisuuslain 14 §:ssä tarkoitetut asiat on käsiteltävä viivytyksettä. Lainsäätäjä on näin asettanut julkisuuslaissa säädettyjen asiakirjojen julkisuutta ja asiakirjojen saamista koskevien asioiden käsittelyajalle erityisen joutuisuusvelvollisuuden. Mainittu säännös asettaa viranomaiselle suuremman joutuisuusvelvollisuuden kuin mitä muutoin hallintoasioissa on edellytettävä. Laissa asetetun erityisen joutuisuusvelvollisuuden taustalla on ajatus siitä, että julkisuuslaissa tarkoitetun asiakirjan ja tiedon saanti voi olla asiakirjan ja tiedon pyytäjälle tarpeen omien oikeuksiensa tai etujensa turvaamiseksi ja valvomiseksi. Sen vuoksi lakiin perustuvien asiakirjojen ja tietojen saantia koskeviin pyyntöihin tulee suhtautua asiaan kuuluvalla vakavuudella ja huolellisuudella ja menetellä ko. asioissa laissa säädetyn velvoittavan säännöksen edellyttämällä tavalla.

Metsähallituksen huomiota kiinnitettiin viranomaisen toiminnan julkisuutta, neuvontavelvollisuutta ja sähköistä asioimista viranomaistoiminnassa koskeviin säännöksiin.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 §
Hallintolaki 8 § ja 23 §
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.