13.3.2008

Poikkeuslaki - Yhdenvertaisuus - Asevelvollisuus

Jehovan todistajien vapauttamista asevelvollisuuden suorittamisesta selvittäneen toimikunnan mietintö

Puolustusministeriön hallintopoliittinen osasto lähetti oikeuskanslerinvirastolle ja noin 120:lle muulle taholle tiedoksi ja lausunnon antamista varten Jehovan todistajien vapauttamista asevelvollisuuden suorittamisesta selvittäneen toimikunnan mietinnön (PLMKM 2007:1).

Puolustusministeriön 14.3.2007 asettaman toimikunnan tehtävänä oli selvittää Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (645/1985, vapautuslaki) tarpeellisuus ja suhde perustuslain säännöksiin ja tehdä ehdotus sääntelyn uudistamiseksi. Toimikunnan asettamisen perusteena oli ollut ennen kaikkea se seikka, että vapautuslaki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina. Nykyisten lainsäädäntöperiaatteiden mukaan tällaisten poikkeuslakien suhde uuteen perustuslakiin on arvioitava, ja ne on saatettava tarvittaessa yhdenmukaisiksi perustuslain kanssa. Vapautuslakia on pidetty ongelmallisena erityisesti perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ja jossain määrin myös Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta.

Toimikunta oli ratkaisuvaihtoehtoina pohtinut nykytilanteen säilyttämisen, nykyisen lain kumoamisen ja siviilipalveluksen kehittämisen sekä vapautuslain kirjoittamisen yleiseen muotoon niin, että laissa ei mainittaisi mitään uskonnollista tai muutakaan ryhmää nimeltä. Mietinnön mukaan mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei tullut esiin itsestään selvänä ja luontevana ratkaisuna asiaan ja toimikunta katsoi, ettei sillä ollut tässä vaiheessa edellytyksiä valmistella esitystä sääntelyn uudistamiseksi. Tämän vuoksi toimikunta ei kirjoittanut mietintöään hallituksen esityksen muotoon vaan ehdotti, ratkaisuvaihtoehdot saatettaisiin ensin lausuntokierroksen muodossa laajemman arvioinnin kohteeksi.

Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan työryhmän toimeksiannon toteuttaminen olisi edellyttänyt enemmän selvittämistä ja pohdintaa. Esille otettuja vaihtoehtoja ei oltu punnittu sillä tavoin, että ne voisivat vielä tässä vaiheessa olla laajemman arvioinnin kohteena. Eri vaihtoehtojen arviointi perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta oli kokonaan jäänyt tekemättä. Olisi pitänyt selvittää, sisältyykö esille otettuihin vaihtoehtoihin yhdenvertaisuus- tai muita perusoikeusongelmia yleisesti tai kansainvälisten velvoitteiden näkökulmasta. Myöskään ei oltu arvioitu yhdenvertaisuuden toteutumisen aineellisia tekijöitä, kuten vapaudenriiston merkitystä ja palvelun raskautta ym. Vapautuslain suhdetta uuteen asevelvollisuuslakiin ja uuteen siviilipalveluslakiinkaan ei oltu riittävästi käsitelty eikä oltu pohdittu sitä, miten muutokset maanpuolustusstrategiassa voisivat vaikuttaa ehdotuksiin. Jehovan todistajien nykyistä suhdetta siviilipalvelukseen ei oltu myöskään selvitetty tarpeellisella perusteellisuudella eikä vapautuslain kumoamisen mahdollisia vaikutuksia oltu juurikaan arvioitu.

Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan toimikunnan toimeksianto oli jäänyt suurelta osin toteutumatta ja lausuntopyyntö merkitsikin tosiasiallisesti, että toimikunta oli siirtänyt asian selvittämisen lausuntokierroksen tehtäväksi.

Asian jatkovalmistelua silmällä pitäen apulaisoikeuskansleri esitti huomioon otettavaksi erään vaihtoehdon, jota toimikunta ei ollut pohtinut. Ase- tai aseettomasta palveluksesta kieltäytyvät voitaisiin vapauttaa mainituista palveluista, mutta velvoittaa suorittamaan jotain muuta nykyistä siviilipalvelusta muistuttavaa palvelusta, joka rasittavuusasteeltaan olisi verrattavissa asepalvelukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.