21.2.2008

Käräjäoikeuden menettely - Viipyminen - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Käräjäoikeuden tuomion perustelut rikosasiassa menettämisseuraamuksen osalta

Käräjäoikeus oli eläinsuojelurikosta koskevassa asiassa tuominnut vastaajan muun ohella määräaikaiseen eläintenpitokieltoon. Tuomiossaan käräjäoikeus oli todennut, että syytteessä mainittu menettämisseuraamusvaatimus oli hylätty, koska syyttäjä oli luopunut tekemästään vaatimuksesta.

Antamassaan selvityksessä asian käsitellyt käräjätuomari totesi, että käräjäoikeuden ratkaisu menettämisseuraamusvaatimuksen osalta perustui syyttäjän vaatimuksesta luopumiseen. Käräjätuomari esitti selvityksessään toisaalta myös arvelunsa niistä syistä, joiden johdosta syyttäjä oli luopunut vaatimuksestaan.

Rikoslain 17 luvun 23 §:n 2 momentin mukaan valtiolle menetetyiksi on tuomittava eläintenpitokiellossa tarkoitetut eläimet, joita päätöstä annettaessa pitää eläintenpitokieltoon määrättävä. Lain esitöissä todetaan, että rikoslain 10 luvun konfiskaatiota koskevat säännökset eivät sovellu momentissa tarkoitettuun konfiskaatioon. Esitöiden mukaan tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että menettämisseuraamus on tuomittava sen estämättä, mitä rikoslain 10 luvun 9 §:ssä säädetään menettämisseuraamuksen määräämisen edellytyksistä taikka mitä mainitun luvun 10 §:ssä säädetään menettämisseuraamuksen kohtuullistamisesta (HE 80/2000 vp, s. 38).

Lain esitöissä tältä osin lausuttu tarkoittaa muun ohella sitä, että rikoslain 17 luvun 23 §:n 2 momentissa säädetyn menettämisseuraamuksen määrääminen ei edellytä syyttäjän tai kenenkään muunkaan vaatimusta. Mainittu menettämisseuraamus on edellytysten täyttyessä tuomittava viran puolesta. Oikeuskansleri totesi tämän vuoksi, että käräjäoikeuden tuomion perustelu, että menettämisseuraamusvaatimus hylättiin syyttäjän luovuttua vaatimuksestaan, oli lakiin perustumaton.

Itsestään selvää myös on, että vasta asian jälkikäteisessä selvittelyssä esitetyt mahdolliset vaihtoehtoiset tai uudet perustelut eivät täytä tuomion perusteluille asetettuja vaatimuksia. Oikeus saada asiassa perusteltu päätös kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Lain mukaantuomion perusteluista on käytävä ilmi, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Oikeudellinen ratkaisu tulee laatia ja perustella siten, että sen lainmukaisuus pystytään jälkikäteen arvioimaan perehtymällä itse ratkaisuun ja sen perusteluihin.

Oikeuskansleri saattoi käräjäoikeuden tuomion perusteluista lausumansa käsityksen asiaa käsitelleen tuomarin tietoon.

Rikoslain 17 luvun 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.