7.12.2007

Käsittelyn viivytyksettömyys - Poikkeuslupa - Suden metsästys - Esitys

Esitys lupahakemusten käsittelyn nopeuttamisesta

Kantelija oli 20.3.2006 hakenut maa- ja metsätalousministeriöltä poikkeuslupaa suden pyytämiseen. Ministeriö antoi päätöksen 3.5.2006 ja hylkäsi hakemuksen. Kantelijan mukaan noin pitkä käsittelyaika siinäkin tapauksessa, että lupa olisi myönnetty, teki mahdottomaksi saada havaintoja hakemuksessa tarkoitetusta sudesta ja estää yleensäkin vahinkoa ja turvallisuutta varantavien susien pyynnin.

Oikeuskansleri lausui, että suden pyyntiin tarvitaan lupa. Hakemus koski poikkeusta, jonka ministeriö voi metsästyslain (615/1993) 41 §:n 2 momentin ja metsästysasetuksen (666/1993) 25 §:n 3 momentin (224/2001) nojalla myöntää rauhoitusajoista. Poikkeuslupaa harkittaessa tuli tutkia, oliko olemassa metsästyslain 41 §:n 2 momentissa tarkoitettu syy. Edellytyksiä harkittaessa tuli ottaa huomioon metsästysasetuksen 28 §:n säännökset (869/1998 ja 664/2001) ja luontodirektiivin 92/43/ETY määräykset.

Säännöksistä ja määräyksistä ilmenee, että suden suojelusta poikkeaminen on mahdollista vain erityisen perustellusta syystä. Välttämättömänä edellytyksenä on, että poikkeukselle ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja että poikkeus ei haittaa lajin suojelun tason säilyttämistä sen luontaisella levinneisyysalueella. Mikäli nämä edellytykset täyttyvät, jää harkittavaksi, täyttyvätkö erityiset poikkeusperusteet, kuten erityisen merkittävien omaisuusvahinkojen estäminen tai yleisen turvallisuuden ylläpitäminen.

Ratkaisussa viitattiin hallintolain (434/2003) 23 §:n säännökseen käsittelyn viivytyksettömyydestä ja 31 §:n 1 momentin säännökseen viranomaisen selvittämisvelvollisuuteen ja todettiin, että suden tiukka suojelu vaatii erityistä huolellisuutta asian selvittämisessä ja päätöksenteon harkinnassa.

Oikeuskansleri piti suoritettuja toimenpiteitä asian selvittämiseksi varsin perusteellisina, eikä lupa-asian käsittelyyn kulunutta puolentoista kuukauden aikaa voida pitää ajallisesti sinänsä pitkänä. Hakemuksen mukaiseen uhkakuvaan ja hakemuksella tavoiteltuun päämäärään nähden käsittelyaikaa voitiin pitää pitkänä. Oikeuskanslerin mielestä kantelukirjoituksen kaltaisissa tilanteissa olisi ilmeisesti asialle eduksi, jos suden pyyntiä koskevat hakemukset saataisiin käsiteltyä ja ratkaistua mahdollisimman nopeasti. Tämän vuoksi oikeuskansleri esitti, että maa- ja metsätalousministeriö harkitsisi keinoja, joilla asian käsittelyä voitaisiin nopeuttaa tinkimättä silti asian ratkaisulle tarpeellisen selvityksen hankkimisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.