13.12.2007

Lautamies - Lautamiehen vastuu

Rangaistustuomion virheellisyys ja lautamiesten vastuu

Käräjäoikeuden antama tuomio on oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa havaittu virheelliseksi, kun vastaajalle tuomitun vankeusrangaistuksen pituus alitti rikoslain 2 luvun 2 pykälässä säädetyn vankeusrangaistuksen yleisen vähimmäispituuden.

Tuomiosta vastuussa olevilta on vaadittu selitys virheellisyyden johdosta.

Käräjäoikeuden istunnossa toiminut puheenjohtaja on selityksessään kertonut että asia oli ratkaistu äänestyksen jälkeen lautamiesten toimesta. Puheenjohtaja totesi, että häneltä oli jäänyt selostamatta lautamiehille asiaan soveltuvat lain säännökset, mistä syystä he olivat erehtyneet tuomitsemaan laissa säädettyä lyhyemmän vankeusrangaistuksen.

Tapauksessa oli erityisesti kysymys lautamiesten vastuusta.

Käräjäoikeuden tuomiosta vastaavat lainoppinut tuomari ja lautamiehet yhdessä. Lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen vastuun samoin kuin muunkin vastuun perustavat säännökset soveltuvat samalla tavoin niin lakimiestuomariin kuin lautamiehiinkin. Laissa ei ole lautamiehen vastuuta koskevia erityissäännöksiä.

Tässä tapauksessa kyse on ollut yleisen vankeusrangaistuksen vähimmäispituuden alittamisesta. Lautamiesten vastuun selvittämiseksi käräjäoikeudelta pyydettiin asian käsittelyyn osallistuneitten lautamiesten selvitykset sekä tietoa siitä, millaista koulutusta lautamiehille on annettu erityisesti rangaistuksen mittaamisen osalta.

Arvioitaessa vastuukysymystä on lähtökohtana se, että oikeusvaltiossa ei voi olla vastuutonta tuomiovallan käyttöä. Tässä tapauksessa tuomio on syntynyt äänestyksen jälkeen ja lautamiesten edustama kanta on äänestyksessä voittanut. Näin ollen ratkaisun tehneiden lautamiesten tulisi vastata tuomiostaan.

Lautamiesten maallikkouden on kuitenkin käytännössä katsottu vaikuttavan vastuuseen, samoin sen, että lainoppineella puheenjohtajalla on laissa säädetty velvollisuus tehdä selkoa asiassa esiin tulleista kysymyksistä ja niihin soveltuvista säännöksistä. Lautamies voi tiettyyn rajaan saakka luottaa siihen, että puheenjohtaja täyttää lainmukaisen selostamisvelvollisuutensa. Mutta toisaalta itsenäistä päätösvaltaa käyttävällä tuomarilla, jollainen lautamieskin on, on myös aktiivinen selonottovelvollisuus siitä, että hänen aikomansa ratkaisu on lainmukainen. Maallikkous ei vapauta huolellisuusvelvollisuudesta,mihin oikeudellisessa päätöksenteossa aina kuuluu tehtävän edellyttämä riittävä varmistautuminen siitä, että ratkaisun juridinen perusta on kunnossa.

Nämä seikat huomioon ottaen voidaan nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa tilanteessa puoltaa seuraavanlaista vastuuta koskevaa pääsääntöä: lautamiehet vastaavat "omassa" tuomiossaan olevasta virheestä, ellei jokin erityinen syy vastuuta poista.

Jo se, että lautamies on lähtenyt lakimiespuheenjohtajan kannasta poikkeavalle linjalle, tuo korostuneen velvollisuuden selvittää huolellisesti aiotun ratkaisun lainmukaisuutta. Lautamies ei voi passiivisesti jättäytyä sen varaan, että puheenjohtaja korjaa mahdolliset virheet vaan hänellä on oma-aloitteinen selonottovelvollisuus ratkaisuunsa liittyvistä mahdollisista oikeudellisista ongelmista. Mutta jos lautamiehen huolellisesta asian perehtymisestä huolimatta tuomioon on jäänyt virhe, joka on luonteeltaan sellainen, että sen olisi voinut havaita vain lähinnä oikeudellisella asiantuntemuksella, vastuuta ei synny (tarkemmin lautamiesten vastuusta ks. Jaakko Jonkka: "Oikeuskansleri tuomioistuinten valvojana" teoksessa "Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia, Juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta", erit. s. 183-189).

Tässä tapauksessa tuomio on ollut virheellinen vankeusrangaistuksen yleisen vähimmäispituuden alituksen osalta. Virhe on luonteeltaan sellainen, että sen havaitseminen olisi edellyttänyt jossakin määrin juridista asiantuntemusta. Tämän vuoksi ja koska käytettävissä olevissa selvityksissäei ole tullut esiin sellaista, jonka perusteella lautamiehillä voitaisiin katsoa olleen erityinen syy epäillä aiotun tuomion olevan lainvastainen, oikeuskansleri katsoi, ettei ollut perusteita ryhtyä heitä vastaan toimenpiteisiin. Hän saattoi kuitenkin tässä päätöksessä esittämänsä yleiset näkökohdat lautamiesten vastuullisesta asemasta ja siihen kuuluvasta huolellisuusvelvollisuudesta lautamiesten tietoon.

Edellä kerrotun perusteella hän tyytyi kohdistamaan toimenpiteensä asianomaiseen puheenjohtajaan ja kiinnitti hänen huomiotaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen rikoslain 2 luvun 2 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 23 luvun 2 §:n 1 momentin soveltamisessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.