20.11.2007

Asiakirjajulkisuus - Julkisuuslaki - Verohallinto

Asiakirja- ja tietopyyntö

Kantelija oli veroviranomaiselle osoittamissaan kirjoituksissa pyytänyt saada tiedon hänen verotusta koskevaa ilmiantoaan käsittelevästä virkamiehestä sekä asiakirjajäljennöksiä hänen veroviranomaiselle aikaisemmin toimittamistaan asiakirjoista. Verotoimiston virkamies oli kantelijalle lähettämässään kirjeessä todennut, että tiukkojen salassapitosäännösten johdosta verotoimisto ei voi antaa tietoja asian käsittelystä tai muitakaan kantelijan pyytämiä tietoja. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 14 §:n 3 momentin mukaisesti tiedon antamisesta kieltäytymisen syy olisi edellyttänyt, että kieltäytyessään luovuttamasta asiakirjoja ja tietoa niiden salassapidettävyyteen vedoten virkamies olisi ilmoittanut, minkä lainkohdan, viranomaisen lain nojalla antaman määräyksen tai laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden perusteella asiakirja on salassa pidettävä. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta olisi tullut ilmoittaa mihin lain säännökseen vaitiolovelvollisuus perustuu. Virkamiehen olisi tämän lisäksi tullut antaa kantelijalle tieto siitä, että hänen pyyntönsä voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, tiedusteltava kantelijalta, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi sekä antaa tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Julkisuuslaki 14 § 3 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.