15.11.2007

Lasten päivähoito - Lapsen oikeudet - Päiväkoti

Päiväkodin liikennejärjestelyiden ja ympäristön turvallisuus

Kantelukirjoituksessa ilmaistiin huoli muun muassa päiväkodin alueen liikennejärjestelyistä, pakokaasujen määrästä ja päiväkodin aidan puutteista ja arvosteltiin sitä, että päiväkotilasten vanhemmat eivät olleet päässeet vaikuttamaan uuden pysäköintialueen suunnitteluun ja sijaintiin.

Asiassa ei käytettävissä olleiden selvitysten ja tietojen perusteella ilmennyt sellaista, joka olisi antanut oikeuskanslerille viranomaistoiminnan laillisuusvalvojana oikeudellista perustetta puuttua parkkialueen rakentamiseen ja siihen liittyneisiin menettelyihin sellaisenaan.

Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 6 §:n (451/1990) mukaan päivähoidon tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla lapselle ja lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva. Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan mukaan kaikissa mm. julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon ja hallintoviranomaisten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Oikeuskansleri totesi, että rakentamishankkeessa ei näkyisi ainakaan ennalta pohditun parkkipaikkaa, rakentamisvaihetta ja lopputulosta, päiväkodissa hoidettavina olevien lasten olosuhteiden sekä heidän etunsa ja turvallisuutensa kannalta. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan kantelun johdosta annetuissa selvityksissä viimeksi mainittu näkökulma olisi voinut olla perusteellisemman tarkastelun kohteena. Hän kiinnitti asiassa selvityksiä antaneiden kaupunginhallituksen ja perusturvalautakunnan huomiota myös siihen, että kantelijoiden vastineessa oli edelleen katsottu muun muassa aidassa ja portin lukituksessa olleen puutteita, saattoi esittämänsä näkemykset kaupunginhallituksen ja perusturvalautakunnan tietoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut oikeuskanslerille hänen omana aloitteenaan tutkittavaksi ottamassaan päiväkotien turvallisuutta koskevassa asiassa lausunnon. Ministeriöstä tarkistetun tiedon mukaan lausunnossa viitattu päivähoidon turvallisuuskansio oli ministeriössä edelleen valmisteltavana. Turvallisuuskansion lisäksi ministeriö oli lausunnossaan ilmoittanut valmistelevansa myös päivähoidon ulko- ja sisätilasuunnittelua koskevaa ohjeistusta. Koska tästä ratkaisusta ilmenevillä kysymyksillä saattoi olla merkitystä myös turvallisuuskansion ja ulkotilasuunnittelun kannalta, oikeuskansleri lähetti vastauksensa tiedoksi myös sosiaali- ja terveysministeriölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.