15.10.2007

Käräjäoikeuden menettely - Kirjeisiin vastaaminen - Hyvä hallintotapa

Viranomaiselle lähetettyihin kirjeisiin vastaamatta jättäminen

Käräjäoikeus oli lähettänyt kantelijalle asiakirja-aineiston, jonka kantelija oli tilannut. Tämän jälkeen kantelija oli toimittanut käräjäoikeudelle kaksi samaan asiaan liittyvää kirjettään, joissa hän muun muassa pyysi vastausta esittämiinsä kysymyksiin. Käräjäoikeus ei ollut vastannut näihin kantelijan uusiin kirjeisiin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi yleisesti, että vastauksen saaminen viranomaisille osoitettuihin kirjeisiin on johdettavissa perustuslain 21 §:ssä turvatusta hyvän hallinnon periaatteesta. Pääsääntöisesti viranomaisille osoitettuihin asiallisiin kirjeisiin tulisi vastata kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Vastauksen sisältö riippuu tapauskohtaisesti kunkin kirjeen ominaispiirteistä. Viranomaisen vastaus voi olla myös informaation välittämistä siitä, ettei kirje anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Jos samaan asiaan on jo vastattu eikä uudessa kirjoituksessa ole esitetty asiasta uutta, vastaus voi olla vain tämän toteava. Vastaaminen on tällöin tarpeen etenkin jos kirjoittaja näyttää katsovan, että hän esittää asiaan uusia merkityksellisiä seikkoja. Olennaista kaiken kaikkiaan on, ettei kirjeen lähettäjä jää epätietoiseksi siitä, mitä hänen kirjeelleen on viranomaisessa tapahtunut.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi muun muassa olleen ilmeistä, että kantelija oli jäänyt epätietoiseksi siitä, mitä hänen samaa asiaa koskeville uusille kirjeilleen oli käräjäoikeudessa tapahtunut. Kantelijan kirjeiden luonne ja asiallinen sisältö oli toisaalta jäänyt jossain määrin avoimeksi. Huolimatta tästä sekä siitä, että käräjäoikeus katsoi annetussa selvityksessä kantelijalle jo toimitetun aineiston täyttäneen asiallisesti kantelijan asiakirjatilauksen, apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi asiaa kokonaisuutena arvioiden, että hyvän hallinnon näkökulmasta olisi perusteltua ollut kirjallisesti vastata kantelijalle, niiltä osin kuin hänen kirjeisiin olisi ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista vastata, ottamalla huomioon mainitut yleiset näkökohdat.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi vastaisen varalle käräjäoikeuden tietoon esittämänsä näkökohdat hyvän hallinnon vaatimuksista kirjeisiin vastaamisessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.