27.8.2007

Työsuojelupiiri - Poliisi

Työsuojelupiirin ja poliisin menettely työsyrjintää koskevan asian tutkimisessa

Kantelijana oli henkilö, joka oli irtisanottu työsuhteestaan ja joka oli tehnyt asiasta tutkintapyynnön työsuojelupiiriin. Asiassa saadun työnantajan selvityksen perusteella asiaa käsitellyt tarkastaja ja työsuojelutoimiston asianomainen tiimi olivat päätyneet esittämään, ettei asiassa ollut todennäköisiä perusteita epäillä, että olisi tehty työsuojelua koskevassa laissa tai rikoslain 47 luvussa rangaistavaksi säädetty teko.

Kantelijan työsuojelutoimistoon lokakuussa 2006 tekemän yhteydenoton jälkeen oli ilmennyt, että työsuojelutoimistossa oli sittemmin tullut vireille samaa työnantajaa koskeva toinen asia. Tämän asian käsittelyssä oli työsuojelutoimiston selvityksen mukaan ilmennyt todennäköisiä syitä epäillä rikoslain 47 luvussa rangaistavaksi säädettyä tekoa. Työsuojelutoimisto oli saattanut tämän asian heinäkuussa 2006 poliisille esitutkinnan suorittamiseksi. Kantelijan asia otettiin asiayhteyden selvittyä uudelleen valvontaan 30.10.2006, ja työsuojelupiiri teki samana päivänä asiasta ilmoituksen poliisille esitutkinnan suorittamiseksi.

Poliisi suoritti asian vaatimat kuulustelut 4.12.2006 mennessä. Jutun pöytäkirjat lähetettiin syyttäjälle 11.12.2007 merkinnöin, että juttu on käsiteltävä kiireellisenä syyteoikeuden vanhenemisaikojen takia. Kihlakunnansyyttäjä jätti päätöksillään 21.12.2006 syytteet nostamatta asiassa syyllisiksi epäiltyinä kuultujen yrityksen edustajien osalta sillä perusteella, että epäillyn rikoksen syyteoikeus oli vanhentunut.

Työsuojelutoimiston selvityksen mukaan sen käytettävissä olleiden tietojen perusteella ei ollut pääteltävissä, että kantelijan työsuhteen irtisanominen olisi ollut yhteydessä hänen terveydentilaansa tai muuhunkaan terveydentilaan liittyvään syyhyn. Kantelijan ja saman työnantajan palveluksessa olleen toisen työntekijän vireille paneman asioiden asiayhteys ei ollut asiaa hoitavien tarkastajien tiedossa ennen kantelijan työsuojelutoimistoon tekemää yhteydenottoa. Selvityksen mukaan asiayhteyden ilmenemättä jääminen johtui siitä, että asioiden vireillepano tapahtui toisistaan tietämättömien eri henkilöiden toimesta ja että asiat tulivat vireille eri aikaan ja eri tarkastajille. Selvityksen mukaan myöskään tietojärjestelmä, johon kirjataan työsuojelutoimiston päivystykseen vireille tulevat asiat, ei ilman erikseen suoritettavia hakutoimintoja ilmaise, onko työnantajaa koskevia muita asioita vireillä. Lisäksi kantelijan esittämä syrjintäperuste poikkesi saman työnantajan palveluksessa olleen toisen työntekijän esittämästä.

Asiassa ei sellaisenaan ollut perusteita katsoa työsuojelupiirin työsuojelutoimiston ylittäneen harkintavaltansa, kun se oli alun perin päätynyt toiseen lopputulokseen ja selvityksestä ilmenevillä perusteilla sittemmin harkinnut asiaa uudelleen. Työsuojelupiirin selvityksessään esittämät syyt asiayhteyden ilmenemättä jäämiseen olivat oikeuskanslerin käsityksen mukaan kuitenkin sellaisia, joihin työsuojelupiiri voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Oikeuskansleri kiinnitti työsuojelupiirin huomiota vastaisen varalle näihin sen selvityksessään itsekin toteamiin seikkoihin ja siihen, miten työsuojelupiiri voisi vastaisuudessa toimintaprosessejaan ja mahdollisesti tietojärjestelmiään kehittämällä estää nyt kyseessä olevan kaltaisen asiayhteyden havaitsematta jäämisen ja siitä seuranneen viivästyksen asian käsittelyssä. Oikeuskansleri saattoi käsityksensä työsuojelupiirin tietoon.

Poliisin menettelyn osalta esitutkinnan toimittamisessa ei oikeuskanslerin käsityksen mukaan voinut katsoa aiheutuneen esitutkintalain 6 §:ssä tarkoitettua aiheetonta viivytystä. Poliisin menettelyssä ei myöskään siltä osin, kun se oli päättänyt toimittaa esitutkinnan asiassa, jossa syyteoikeuden vanhentuminen on ollut tulkinnanvarainen, ja saattaa asian syyttäjän harkittavaksi, ollut ilmennyt sellaista, joka olisi antanut oikeuskanslerille aihetta toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.