19.6.2007

Esitutkintapäätös - Asianomistajan syyteoikeus - Ohje

Asianomistajan toissijaisen syyteoikeuden käyttämistä koskeva ohje esitutkintapäätöksessä

Kantelija oli tehnyt tutkintapyynnön poliisille. Keskusrikospoliisi toimitti tutkintapyynnön johdosta kantelijalle lähetteeksi otsikoidun asiakirjan, jossa muun ohella ilmoitettiin, ettei esitutkintaa aloiteta. Lähetteeseen oli liitettynä tutkintapyyntö, joka oli saatettu sähköiseen muotoon ja tutkintapyynnössä mainittuihin kohtiin oli kursiivilla lisätty poliisin kannanotot tutkintapyynnössä kerrottuihin tapahtumiin ja esitettyihin kysymyksiin.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei lähetteeksi otsikoidusta asiakirjasta suoraan ilmennyt mistä poliisin ratkaisusta siinä oli kyse. Liitteenä olleesta tutkintapyynnöstä ei myöskään itsestään ilmennyt, että kursiivilla kirjoitetut tekstit olivat poliisin ratkaisuja tutkintapyyntöön. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei poliisin laatimista asiakirjoista riittävänä selkeästi käynyt kokonaisuutena ilmi, mikä poliisin päätös oli ollut kyseessä sekä mikä sen lopputulos ja oikeudellinen peruste oli ollut. Apulaisoikeuskansleri korosti, että oikeus saada asiassa perusteltu päätös kuuluu perustuslaissa mainittuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeisiin. Tämä tarkoittaa esitutkintaa koskevien päätösten osalta sitä, että poliisin tekemästä ratkaisusta tulee varsinaisten perustelujen lisäksi käydä selkeästi ilmi, mikä päätös on kyseessä sekä mikä on sen lopputulos ja oikeudellinen peruste.

Keskusrikospoliisi teki kantelijan uuden tutkintapyynnön johdosta vuonna 2005 päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Tässä päätöksessä oli asianomistajan toissijaisen syyteoikeuden käyttämistä koskeva ohje, jossa todettiin: "Asianomistajalle jää itsenäinen syyteoikeus, jonka edellytyksenä on, että tämä päätös saatetaan asianomistajan toimesta syyttäjän harkittavaksi".

Vuoden 2004 alussa voimaan tulleen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n 1 momentin (647/2003) mukaan asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta vain, jos virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai esitutkintaviranomainen taikka syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskeytetään taikka lopetetaan. Näin ollen päätöksen asianomistajan syyteoikeutta koskeva maininta oli virheellinen kun todettiin, että asianomistaja voi päätöksen jälkeen nostaa syytteen vain saattamalla asia syyttäjän harkittavaksi. Kantelijalla oli siten ollut mahdollisuus päätöksen jälkeen nostaa syyte saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti keskusrikospoliisin huomiota päätösten selkeään laatimiseen ja huolellisuuteen työn kannalta keskeisten lainmuutosten seurannassa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 14 § (647/2003)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.