11.6.2007

Esitutkinta - Viivytys - Huomautus

Viivytys esitutkinnan toimittamisessa

Epäiltyä luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöä ja työsyrjintää koskeneen asian syyteoikeus oli esitutkinnan aikana vanhentunut. Asian tutkinnanjohtaja ja tutkija olivat laiminlyöneet huolehtia siitä, että esitutkinta toimitetaan esitutkintalaissa edellytetyllä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskansleri antoi tutkinnanjohtajana toimineelle rikoskomisariolle ja tutkijana toimineelle rikosylikonstaapelille asian johdosta huomautuksen.

Apulaisoikeuskansleri totesi esitutkinnan hyväksyttävän keston riippuvan tutkittavana olevan asian yksilöllisistä erityispiirteistä. Tutkinnan kestoon vaikuttavat tosiasiallisesti myös käytettävissä olevat tutkintaresurssit suhteessa tutkittavien juttujen määrään sekä poliisin velvollisuus asettaa tehtävänsä kiireellisyysjärjestykseen. Selvää kuitenkin on, että esitutkinta tulee pyrkiä toimittamaan ennen syyteoikeuden vanhentumista ja vieläpä siten, että syyteharkintaan jää kohtuullinen aika.

Viimekätinen vastuu esitutkinnan toimittamisesta kuuluu tutkinnanjohtajalle. Tutkinnanjohtajan tehtävänä on näin ollen valvoa johdettavinaan olevien esitutkintojen toimittamista ja edistymistä sekä varmistaa, että esitutkinta valmistuu ennen rikosten vanhentumista. Tutkijan velvollisuutena puolestaan on toimittaa asiassa vaadittavat esitutkintatoimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä sekä tarvittaessa informoida tutkinnanjohtajaa tutkinnan viivästymisestä ja rikosten vanhentumisriskistä.

Rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen kannalta on välttämätöntä, ettei esitutkinnassa olevien asioiden syyteoikeus esitutkinnan hitauden tai tutkinnanjohtajan puutteellisen juttuseurannan vuoksi pääse vanhenemaan esitutkinnan aikana. Esitutkinnan joutuisuus on tärkeää myös ottaen huomioon perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi viivytyksettä ja kohtuullisen ajan kuluessa.

Tapaukseen liittyneessä toisessa esitutkinnassa mainittu rikoskomisario oli tehnyt päätöksen esitutkinnan lopettamisesta vasta runsas puoli vuotta epäiltyjen rikosten vanhentumisen jälkeen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että esitutkinnan lopettamispäätöksen tekeminen on osa esitutkintaa ja se tulee tehdä esitutkintalain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen tehdä esitutkinnan lopettamista koskeva ratkaisu viivytyksettä sen jälkeen, kun tutkinnassa on selvinnyt, ettei asiassa voida nostaa ketään vastaan syytettä tai esittää muuta rikokseen perustuvaa julkisoikeudellista vaadetta.

Esitutkinnan lopettamispäätöksen tekemisen ja sitä koskevan tiedon saamisen viivytyksettömyydellä on usein merkitystä asian asianosaisille. Apulaisoikeuskanslerin mukaan esitutkinnassa aiheettomasti avoinna olevien juttujen päättämisellä voidaan lisäksi ajatella olevan poliisin oman toiminnan kannalta sellainen käytännön merkitys, että se on omiaan helpottamaan tutkinnassa olevien juttujen vanhentumisen seurantaa.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 6 artikla
Perustuslaki 21 §
Esitutkintalaki 6 § ja 14 §
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista 6 § 1 mom
Valtion virkamieslaki 14 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.