28.5.2007

Salassa pidettävän tiedon antaminen - Syyttömyysolettama - Esitutkinta

Rikosepäilystä ilmoittaminen epäillyn työnantajalle

Tutkinnanjohtajana toiminut komisario oli esitutkinnan ollessa kesken ottanut yhteyttä rikoksesta epäillyn työnantajaan kertoakseen työntekijään kohdistuneesta rikosepäilystä. Komisario oli kertonut epäillyn esimiehelle, että poliisi epäili erittäin todennäköisesti työntekijän käyttävän huumausaineita ja että poliisilla oli todennäköisiä syitä epäillä päihteiden käytön myös jatkuvan.

Komisario totesi selvityksessään katsoneensa velvollisuudekseen ilmoittaa turvallisuusriskistä, joka epäillystä hänen arvionsa mukaan huumausaineen käyttäjänä aiheutui yritykselle. Komisario ilmoitti toimintansa perustuneen poliisilain 43 §:ään, jonka 3 momentin mukaan poliisin vaitiolovelvollisuus ei estä asian ilmaisemista viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto muutoin salassa pidettävästä seikasta taikka henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta. Epäillyn työnantaja ei kuitenkaan ollut mainitussa lainkohdassa tarkoitettu säädettyä julkista tehtävää hoitava yhteisö, joten tapauksessa ei ollut kyse lainkohdassa säädetystä tilanteesta. Selvityksestä ei tullut esiin myöskään sellaista turvallisuusriskiä tai muuta perustetta, joka olisi ollut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu salassapidettävyyden kumoava painava syy.

Apulaisoikeuskansleri totesi komisarion ilmoittaneen oikeudettomasti työntekijään kohdistuneesta rikosepäilystä tämän työnantajalle. Tieto oli ollut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla salassa pidettävä, joten komisario ei olisi lain 23 §:n 1 momentin mukaan saanut sitä paljastaa.

Ihmisoikeussopimuksista ilmenevän syyttömyysolettaman periaatteen mukaan rikoksesta epäiltyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on näytetty toteen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisin tehtäviin ei kuulu, pakkokeinojen käyttöedellytysten olemassa olon arviointia lukuun ottamatta, esittää arvioita siitä, miten suurella todennäköisyydellä rikoksesta epäilty on syyllistynyt tutkittavana olevaan rikokseen. Poliisin tehtäviin ei kuulu myöskään komisarion menettelemin tavoin esittää ennustetta siitä, miten todennäköisesti joku henkilö tulee jatkamaan päihteiden käyttöä.

Apulaisoikeuskansleri antoi komisariolle vastaisen varalle huomautuksen tämän lainvastaisesta menettelystä.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 6 artikla 2 kohta
Esitutkintalaki 7 § 2 mom
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista 6 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 23 § 1 mom ja 24 § 1 mom 3 kohta
Poliisilaki 43 §
Valtion virkamieslaki 17 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.