27.4.2007

Legaliteettiperiaate - Syytetyn vähimmäisoikeudet - Huomautus

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja syytetyn oikeus saada tieto syytteen sisällöstä

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan järjestyslain 9 §:n 2 momentin ja 17 §:n 2 momentin nojalla vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisesta sakkorangaistukseen. Tuomion mukaan vastaaja oli syyllistynyt rikokseen tuomalla maahan laittomasti teleskooppipatukan.

Korkein oikeus oli apulaisoikeuskanslerin hakemuksesta purkanut käräjäoikeuden tuomion, koska teleskooppipatukan maahantuontia ei ollut säädetty rangaistavaksi. Korkeimman oikeuden mukaan käräjäoikeuden ratkaisu perustui ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

Apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteena tutkittavakseen käräjäoikeuden puheenjohtajana toimineen notaarin menettelyn.

Perustuslain 8 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Apulaisoikeuskansleri totesi notaarin rikkoneen perustuslain mainitusta kohdasta ilmenevää rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta.

Vastaaja oli haastettu vastaamaan rangaistusvaatimukseen, jonka mukaan hän oli pitänyt teleskooppipatukkaa laittomasti hallussaan. Notaari oli tuominnut asian käsittelystä poissa olleen vastaajan oikeudellisesti olennaisesti erilaisen teonkuvauksen perusteella kuin mihin hänet oli haastettu vastaamaan.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kappaleessa säädettyihin rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeuksiin kuuluu oikeus saada yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista. Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeudenkäynti, jossa vastaajalle ei ole annettu mahdollisuutta puolustuksekseen esittää näkemystään muun ohella siitä, miten syyksilukevan tuomion perusteena olevia oikeustosiseikkoja tulisi oikeudellisesti arvioida, on kontradiktorisen periaatteen vastainen. Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että käräjäoikeuden menettely asiassa on ollut ristiriidassa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen ja perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksen kanssa.

Apulaisoikeuskansleri totesi notaarin käräjäoikeuden puheenjohtajana tuominneen vastaajan teosta, jota ei ollut säädetty tekohetkellä rangaistavaksi ja jota koskevaa teonkuvausta asian pääkäsittelystä poissa ollut vastaaja ei ollut saanut tiedoksi. Päätöksessä mainituilla perusteilla menettelyä ei kuitenkaan pidetty rikoslain 40 luvun 10 §:ssä säädettynä tuottamuksellisena virkavelvollisuuden rikkomisena, vaan apulaisoikeuskansleri antoi notaarille tämän mainitusta lainvastaisesta menettelystä huomautuksen.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 6 artikla
Perustuslaki 8 § ja 21 §
Rikoslaki 3 luku 3 §
Järjestyslaki 9 § ja 17 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.