23.4.2007

Esitutkintapöytäkirja - Merkintä - Perusteleminen

Esitutkintapöytäkirjan merkintä ja lisätutkintatoimenpiteistä kieltäytymisen perusteleminen

Poliisi oli kanteluasiassa kysymyksessä olleissa kolmessa esitutkinnassa kieltäytynyt kantelijan asianosaisena esitutkintalain 12 §:n mukaisesti pyytämien tutkimusten tekemisestä, koska niillä ei ollut esitutkintalain 12 §:ssä edellytetyllä tavalla ollut vaikutusta asiaan.

Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 19 §:n 1 kohdan mukaan esitutkintapöytäkirjaan on tehtävä merkintä siitä, ettei asianosaisen esitutkintalain 12 §:n mukaiseen pyyntöön lisätutkimuksien toimittamisesta ole suostuttu.

Oikeus saada asiassaan perusteltu päätös kuuluu perustuslaissa mainittuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeisiin. Laillisuusvalvontakäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa onkin tämän vuoksi edellytetty myös asianosaisen pyytämien lisätutkimusten suorittamisesta kieltäytymisen perusteiden kirjaamista.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että esitutkintaviranomaiselta tutkintatoimenpiteitä pyytäneellä asianosaisella on tarve tietää, miksi se ei ole suostunut hänen pyyntöönsä. Kieltäytymisen perustelut saattavat auttaa asianosaista harkitsemaan, millaisia lisäperusteluja hänen mahdollisesti tulisi esittää halutessaan edelleen pyytämiensä tutkintatoimenpiteiden tekemistä. Perustelut mahdollistavat päätöksen ulkoisen kontrolloitavuuden. Perustelemisella on merkitystä myös tutkinnanjohtajan oman itsekontrollin kannalta, sillä hän joutuu perusteluja kirjoittaessaan pohtimaan päätöksensä oikeudellista kestävyyttä.

Yhteen esitutkintapöytäkirjoista ei ollut lainkaan tehty esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 19 §:ssä edellytettyä merkintää. Poliisin menettely oli tältä osin asetuksen vastaista.

Toisessa esitutkintapöytäkirjassa ei ollut mainittu päätöksen perusteena ollutta lainkohtaa eikä myöskään nimenomaisesti lausuttu tutkinnanjohtajan tekemää johtopäätöstä kantelijan pyytämän kuulustelun vaikutuksettomuudesta asiassa. Apulaisoikeuskansleri piti perusteluja näiltä osin kritiikille alttiina. Kun merkinnän sisältämästä selostuksesta asiasta saadusta näytöstä kuitenkin kävi ilmi se, miksi pyydetyllä todistajan kuulustelulla ei ollut merkitystä kantelijan nimeämän todistusteeman kannalta, ei päätös ollut kuitenkaan täysin perustelematon. Kantelijan nimeämään toiseen todistusteemaan merkinnässä ei ollut otettu kantaa.

Kolmannessa esitutkintapöytäkirjassa perusteluna oli maininta sovelletusta lainkohdasta ja sen sanamuodon toistava toteamus tutkintatoimenpiteiden vaikutuksettomuudesta. Lausuntonsa asiassa antaneet sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen poliisiosasto eivät nähneet perustelussa arvosteltavaa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan mainitunlaista perustelemistapaa ei kuitenkaan voitu pitää täysin tyydyttävänä perustelujen tehtävien eli niiden syiden, joiden vuoksi ratkaisun asianmukaista perustelemista on pidettävä hyödyllisenä, toteutumisen kannalta. Kerrotun kaltainen toteamus ei anna vastausta siihen, miksi tutkintatoimenpiteillä ei tutkinnanjohtajan arvion mukaan ole vaikutusta asiaan eli miksi toteamuksessa siteerattua säännöstekstiä on sovellettu tapauksessa päätöksen lopputuloksesta eli pyynnöstä kieltäytymisestä ilmenevällä tavalla. Kyseisenlainen perustelu ei näin ollen mahdollista päätöksen ulkoista kontrollia. Ylimalkaisuutensa vuoksi mainitunlaisen perustelun kirjoittamisella ei ole juurikaan merkitystä myöskään ratkaisijan itsekontrollin kannalta. Mainitunlainen perustelu ei myöskään auta asianosaista harkitsemaan, millaisia lisäperusteluja hänen mahdollisesti tulisi esittää halutessaan edelleen lisätutkintatoimenpiteitä tehtäväksi.

Kihlakunnan poliisilaitos oli kiinnittänyt tutkinnanjohtajana asioissa toimineen rikoskomisarion huomiota vastaisen varalle asianosaisen esitutkintalain 12 §:n mukaiseen pyyntöön tutkintatoimenpiteiden toimittamisesta kieltäytymisestä esitutkintapöytäkirjaan tehtävien merkintöjen puutteellisuuteen. Asia ei antanut aihetta muihin apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin kuin että hän lähetti päätöksensä rikoskomisariolle tiedoksi.

Perustuslaki 21 §
Esitutkintalaki 12 §
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 19 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.