5.4.2007

Lääninhallituksen menettely - Asian käsittelyn viipymien - Erityistä tarkastusta koskeva hakemus

Käsittelyn viipyminen lääninhallituksessa

A oli hakenut lääninhallitukselta tuolloin voimassa olleen osakeyhtiölain (734/1978) 10 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityisen tarkastuksen toimittamista. Kantelija, joka toimi A:n asiamiehenä, oli kiirehtinyt asian käsittelyä lääninhallituksessa.

Asia oli lääninhallituksessa ratkaistu noin 11 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lääninhallitus ja ylitarkastaja olivat antamissaan selvityksissä viitanneet osakeyhtiölaissa tarkoitettujen yhtiöoikeudellisten hakemusten ja kiireellisenä käsiteltävien maksutalletusasioiden suureen määrään. Molemmissa asiaryhmissä ylitarkastaja oli ollut ainoa käsittelijä ja esittelijä. Lisäksi lääninhallitus oli viitannut resurssipulaan ja ylitarkastaja sairastumiseensa. Lääninhallitus oli selvityksessään todennut myös, että 15.12.2005 alkaen oikeushallinto-osastolle oli palkattu uusi lakimies, jonka tehtävänä oli yhtiölainsäädäntöön perustuvien hakemusasioiden ruuhkien purkaminen.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että tuolloin voimassa olleen osakeyhtiölain ylimääräisen tilintarkastajan määräämistä ja erityisen tarkastuksen määräämistä koskevissa säännöksissä ei ollut nimenomaista mainintaa siitä, että niitä koskevat hakemukset olisi lääninhallituksessa tullut käsitellä kiireellisenä. Kysymyksessä olevat osakeyhtiölain säännökset olivat kuitenkin tärkeitä osakeyhtiön vähemmistöosakkaan oikeusturvan toteutumisen kannalta. Tämän vuoksi niitä koskevat hakemukset tulisi käsitellä mahdollisimman nopeasti. Toisaalta nämä asiat, erityisesti erityisen tarkastuksen toimittamista koskevat asiat, ovat luonteeltaan juridisesti monimutkaisia ja niihin liittyy yleensä myös laaja asiakirja-aineisto. Olihan lain mukaan myöntämisen edellytyksenä painavien syiden olemassaolo. Lisäksi lain mukaan erityisen tarkastuksen toimittamista voitiin vaatia yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä ja seikoista. Hakemuksessa oli esitettävä ne seikat, joiden perusteella erityisen tarkastuksen toimittamista vaadittiin. Lisäksi oli esitettävä mihin ajankohtaan haettiin erityistä tarkastusta ja hakijan tuli myös esittää pöytäkirjan siitä yhtiökokouksesta, jossa erityistä tarkastusta oli vaadittu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asian käsittelyn viipyminen viranomaisessa saattaa vaarantaa asianosaisen oikeusturvaa. Lääninhallituksen ja ylitarkastajan esittämien seikkojen perusteella ei apulaisoikeuskanslerin mukaan voitu kuitenkaan yksiselitteisesti arvioida, että kysymyksessä oleva asia olisi lain tarkoittamalla tavalla aiheettomasti viipynyt lääninhallituksessa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että asioiden hoito tulisi kuitenkin järjestää siten, että asiat käsitellään mahdollisimman nopeasti. Kun lääninhallitus oli ryhtynyt toimenpiteisiin kysymyksessä olevien asioiden jutturuuhkan purkamiseksi, asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri saattoi edellä mainitun käsityksensä asioiden joutuisasta käsittelystä lääninhallituksen ja ylitarkastajan tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.